GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e

Utorak 20. 2. 2007.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

   vesti dana

   arhiva

   vaša pisma

   istorijat

   redakcija

   kontakt

   pomoć

   pišite nam

 


 

ANEKS IX - MEĐUNARODNI CIVILNI PREDSTAVNIK

 

Član 1

Ciljevi

Kosovo će biti odgovorno da rukovodi svojim poslovima, zasnovanim na demokratskim principima vladavine prava, poverenju prema vladi, zaštiti i unapređivanju ljudskih prava, pravima članova svih zajednica i opštoj dobrobiti svih njegovih građana. Imajući u vidu da će, prema ovom predlogu rešenja, ispunjavanje ovih odgovornosti Kosova zahtevati širok opseg složenih i teških aktivnosti, Međunarodni civilni predstavnik (MCP) će nadgledati implementaciju ovog predloga rešenja i podržati relevantne napore kosovskih vlasti.

Član 2

Mandat i ovlašćenja međunarodnog civilnog predstavnika

U pogledu opšteg nadgledanja implementacije ovog predloga rešenja, MCP će
a. imati završnu reč na Kosovu u pogledu tumačenja civilnih aspekata ovog predloga rešenja;
b. osigurati efektivnu implementaciju ovog predloga rešenja kroz izvršavanje određenih zadataka dodeljenih MCP-u u drugim delovima ovog predloga o rešenju;
c. preduzeti korektivne mere za popravljanje, ukoliko je neophodno, bilo kojih radnji koje su preduzele kosovske vlasti za koje MCP smatra da su kršenje ovog predloga o rešenju ili ozbiljno narušavaju vladavinu prava, ili da su u suprotnosti sa ovim predlogom rešenja; takve korektivne mere mogu uključivati, ali nisu ograničene na poništavanje zakona ili odluka usvojenih od strane kosovskih vlasti;
d. u slučaju ozbiljnih i ponovljenih neuspeha u povinovanju s ovim tekstom ili duhom predloga o rešenju i/ili u slučaju ozbiljnog ometanja u radu MCP-a i/ili Misije EBOP-a, MCP će imati ovlašćenja da sankcioniše ili udalji sa dužnosti bilo kojeg javnog zvaničnika i, ukoliko je neophodno, da preduzme druge mere, kako bi osigurao potpuno poštovanje ovog predloga o rešenju i njegovu implementaciju.
e. iz svoje kancelarije ili kroz uspostavljenje odgovarajućih mehanizama i izveštavanje drugih međunarodnih aktera i organizacija koje će možda biti prisutne na Kosovu nadgledati implementaciju civilnih aspekata ovog predloga o rešenju.
Pored ovlašćenja koja su data samim naimenovanjem, kao što je to već navedeno u predlogu rešenja, MCP će imati ovlašćenja da direktno imenuje ili odobri naimenovanja za određene pozicije kao što su sledeće:
a. Glavni revizor će biti međunarodni predstavnik kojeg imenuje MCP.
b. Nakon isteka mandata sadašnjih međunarodnih članova Odbora direktora kosovskog penzionog štednog fonda, MCP će imenovati međunarodnog predstavnika kao člana Odbora direktora KPŠF.
c. Međunarodne sudije i javne tužioce će odabrati Misija EBOP-a, koja će, pre imenovanja, zahtevati dozvolu od MCP-a.
d. Generalni direktor carinske službe, direktor poreske uprave, direktor riznice:
e. Prilikom izvršavanja svojih nadležnosti koje su mu date imenovanjem, MCP će razmatrati profesionalne kvalifikacije kandidata, njihovu reputaciju, integritet i nadgledaće pravičnu i nepristrasnu primenu zakona
Ovlašćenja i nadležnosti MCP-a i ovlašćenja i nadležnosti EBOP-a će se davati od iste osobe. EBOP će imati ovlašćenja u sledećim oblastima vladavine prava, uključujući, posebno, policiju, carinu i kazneno-popravne službe koje će sprovoditi u ime Misije EBOP-a, kao što je navedeno u članu 12 ovog predloga o rešenju, sa modalitetima određenih od strane Saveta EU, a u skladu s ovim predlogom rešenja:
a. Nadležnost da se osigura da su predmeti ratnih zločina, terorizma, organizovanog kriminala, korupcije, međuetničkih zločina, finansijsko-privrednog kriminala i druga ozbiljna krivična dela pravilno istražena u skladu sa zakonom, uključujući, ukoliko je neophodno, međunarodne istražitelje koji će zajedno raditi sa kosovskim vlastima ili samostalno;
b. Nadležnost da se osigura da su predmeti, opisani u članu 2.3a ovog aneksa, pravilno i zakonito vode u skladu sa sudskim postupkom, i ukoliko neophodno, sa međunarodnim javnim tužiocima ili samostalno. Odabir predmeta za međunarodne javne tužioce će se zasnivati na objektivnim kriterijumima i proceduralnim zaštitnim mehanizmima koji su određeni od strane šefa Misije EBOP-a, međunarodni javni tužioci će raditi u skladu sa zakonom Kosova.
c. Nadležnost da se osigura da su predmeti, koji su opisani u članu 2.3a ovog aneksa, i civilni predmeti koji se odnose na imovinske sporove, pravilno sudski vođeni, ukoliko je neophodno, od strane međunarodnih sudija koji zasedaju samostalno ili u većima zajedno sa kosovskim sudijama u sudu koji ima jurisdikciju nad tim predmetima. Odabir predmeta kojeg će voditi međunarodni sudija će se zasnivati na objektivnim kriterijumima i proceduralnim zaštitnim mehanizmima, koje određuje šef Misije EBOP-a, međunarodne sudije će uživati potpunu nezavisnost u vršenju svojih dužnosti u pravosuđu i radiće unutar pravnog sistema Kosova u skladu sa zakonom;
d. Odgovornost da se osigura da su odluke o predmetima koji su opisani u članu 2.3a ovog aneksa, pravilno sprovedene u skladu sa zakonom od strane nadležnih vlasti;
e. Nadležnost da se nezavisno preuzmu druge odgovornosti ili uz podršku nadležnih kosovskih vlasti kako bi se osigurala zaštita i unapređivanje vladavine prava, javnog reda i bezbednosti;
f. u konsultacijama sa MCP-om, nadležnost da se povuku ili ponište operativne odluke preduzetih od strane nadležnih kosovskih vlasti, i ukoliko neophodno, da se osigura zaštita i unapređivanje vladavine prava, javnog reda i bezbednosti;
g. Nadležnost nadgledanja, kontrole i pružanja saveta u svim oblastima koje se odnose na vladavinu prava. Kosovske vlasti će pružiti podršku i takvim naporima i dobiće trenutni i potpuni pristup bilo kom objektu, osobi, aktivnosti, postupku, dokumentima i drugim stvarima i događajima na Kosovu;
h. Nadležnost da se osigura efikasna implementacija ovog predloga o rešenju putem izvršavanja zadataka određenih Misijom EBOP-a u drugim delovima ovog predloga o rešenju;
i. Ovlašćenje da imenuje osoblje misije EBOP-a da obavlja dužnosti dodeljene misiji EBOP-a.
MCP će nadgledati razvoj kosovskih civilnih institucija, uključujući civilnu kontrolu nad njenim bezbednosnim institucijama, ali ne na štetu odgovornosti koje ima NATO i MVS u pogledu razvoja KBS i njenog civilnog nadgledanja kao što je to navedeno u članu 13.5 ovog predloga rešenja.
MCP nadgledaće razvoj domaćih bezbednosnih agencija kao što je to određeno i navedeno u Aneksu VIII ovog predloga rešenja.

MCP ima ovlašćenje da uspostavi mehanizme koji će omogućiti preispitivanje njegovih/ njenih ovlašćenja i onih ovlašćenja poverenih SPEU, ali ne nauštrb prema privilegijama i imunitetima koje u skladu s predlogom rešenja uživa MCP i SPEU.

Član 3

Koordinacija sa međunarodnim akterima

Da bi se osigurala maksimalna doslednost i delotvornost u međunarodnom angažovanju na Kosovu MCP će ustanoviti odgovarajuće mehanizme da koordiniše aktivnosti svih međunarodnih aktera. Ovi akteri podržaće ove napore pružajući MCP-u informacije koje su relevantne za vršenje njegove/njene dužnosti.

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) nastaviće sa svojom misijom na Kosovu, uključujući sveobuhvatnu prisutnost na terenu, podršku demokratskom razvoju na Kosovu i radu i dužnostima MCP-a. Određeni sporazumi i dogovori za takvu podršku od strane OEBS-a biće utvrđeni i uspostavljeni između OEBS-a i MCP-a.

MCP će u skladu sa njegovom/njenom ulogom koordinisanja u pogledu nadgledanja implementacije Predloga rešenja, predsedavati koordinacionim komitetom u kojem se nalazi šef međunarodnih vojnih snaga, šef Misije EBOP-a, šef Misije OEBS-a, i kada komitet to smatra odgovarajućim, i predstavnici ostalih organizacija koji daju svoj doprinos implementaciji ovog predloga rešenja.
Član 4

Struktura/osoblja međunarodnog civilnog predstavnika
Nakon konsultacija sa EU, MCP naimenuje Međunarodnu upravnu grupa. MUG će od Saveta bezbednosti UN zatražiti saglasnost oko ovog naimenovanja.
MCP dolaziće iz sledećeg članstva: Francuske, Nemačke, Italije, Rusije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Evropske komisije, NATO.
MCP direktno izveštava Međunarodnoj upravnoj grupi i predsedava njenim sastancima.
MCP imaće podršku osoblja (Međunarodna civilna kancelarija (MCK)), koje ona/on smatra neophodnim, a koje pomaže u izvršavanju dužnosti u skladu sa ovim predlogom rešenja.
MCP može uspostaviti bilo koji oblik prisustva na terenu koje on/ona smatra neophodnim za ispunjavanja ovog predloga rešenja. MCP će otvoriti kancelariju na terenu u Mitrovici, čiji će se zadatak posebno usredsrediti na oblast bezbednosti, vladavinu prava, slobodu kretanja povratka, imovinska prava i privredni razvoj.
MCP, takođe, u svom svojstvu kao SPEU imaće u skladu sa zakonima Kosova pravno svojstvo koje može biti neophodno za potpuno vršenje dužnosti na osnovu Predloženog rešenja.
MCP u svom svojstvu kao SPEU imaće sledeće privilegije i imunitete:
a. Kosovo će dati kancelariji MCP-a i SPEU i njenim prostorijama, arhivama i ostaloj imovini iste privilegije i imunitete koje uživaju diplomatske misije i prateće prostorije i objekti, arhive i ostala imovina u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima.
b. Kosovo će dodeliti MVP, SPEU, i stručnom osoblju i njihovim porodicama iste privilegije i imunitete koje uživa diplomatsko osoblje na osnovu Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.
c. Kosovo će dodeliti ostalom osoblju MCP-a i SPEU osoblju i članovima njihovih porodica iste privilegije i imunitete koje uživa diplomatsko tehničko osoblje i osoblje u administraciji i članovi njihovih porodica na osnovu Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.

Član 5

Smanjenje i prestanak mandata međunarodnog civilnog predstavnika

Na osnovu preporuka MCP-a, Međunarodna upravna grupa uspostaviće standarde za periodično preispitivanje mandata MCP-a, i sprovešće potpuno preispitivanje ovlašćenja MCP-a u roku od dve godine nakon stupanja na snagu ovog predloga rešenja, sa tendencijom postepenog smanjenja opsega ovlašćenja MCP-a i učestalosti preduzimanja koraka.
Mandat MCP-a prestaje onda kada Međunarodna upravna grupa odluči da je Kosovo implementiralo uslove iz ovog predloga rešenja.

Član 6

Saradnja

Kosovske vlasti u potpunosti sarađuju sa MCP-om, takođe u njegovom/ njenom svojstvu kao SPEU, i sa ostalim međunarodnim organizacijama i akterima, radi uspešne implementacije svih aspekata ovog predloga rešenja. Neuspeh kosovskih vlasti da na taj način sarađuju smatraće se nepoštovanjem uslova ovog predloga rešenja u skladu sa članom 2.1 ovog aneksa.
Kosovske vlasti će pružiti svu odgovarajuću pomoć MCP-u, takođe u njenom/njegovom svojstvu kao SPEU, radi efikasnog i delotvornog obavljanja dužnosti, uključujući pružanje logističke i administrativne podrške kada je to potrebno.


AHTISARIJEV PLAN

 


     


FastCounter by LinkExchange