GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e

Utorak 20. 2. 2007.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

   vesti dana

   arhiva

   vaša pisma

   istorijat

   redakcija

   kontakt

   pomoć

   pišite nam

 


 

ANEKS VII - IMOVINA I ARHIVE

 

Član 1

Preduzeća u javnom vlasništvu

Vlasnička prava u preduzećima u javnom vlasništvu (PJV) i određene obaveze, uključujući, ali ne ograničavajući se na prekorporacijske odgovornosti biće prenesene na Kosovo. Vlasnička prava i određene obaveze preduzeća u javnom vlasništvu koje pružaju usluge samo u određenoj opštini ili u ograničenom broju opština, naročito u oblasti, snabdevanja vodom, otpada, navodnjavanja ili grejanja biće prenesena na tu opštinu ili relevantne opštine.
Pored ovih vlasničkih prava, nadležne kosovske vlasti preduzeće odgovarajuće mere kako bi implementirale načela Evropske unije o korporativnom upravljanju i liberalizaciji. Gore navedene mere trebalo bi naročito da isključe status vraćanja preduzeća u javno vlasništvo, a koja su nezavisne deoničarske kompanije i koja čine implementirane zajedničke strukture sistema upravljanja.

Član 2

Preduzeća u društvenom vlasništvu

Starateljstvo nad preduzećima u društvenom vlasništvu i njihovom imovinom (PDV) vrši institucija koja će naslediti Kosovsku povereničku agenciju (KPA), kao što je to i utvrđeno UNMIK Uredbom 2006/DžDž, a koja dopunjuje i izmenjuje Uredbu 2001/12. Rešenja će biti doneta u skladu s odredbama iznetim u članu 3 ovog aneksa.

Ona posebno nadgleda doslednost sa načelima Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (EĆR) i sa zakonom koji se primenjuje, a koji se odnosi na privatizaciju i postupak likvidacije preduzeća u društvenom vlasništvu. MCP naimenuje:
a. Troje (3) međunarodnih članova upravnog odbora direktora institucije koja će naslediti KPA,
b. Direktora izvršnog Sekretarijata upravnog odbora direktora institucije koje će naslediti KPA,
c. Jednog (1) člana u svakoj komisiji za postupak likvidacije.
Međunarodni članovi upravnog odbora direktora imaju nadležnost da zajedno i jednoglasno odluče da ne prihvate odluke institucije koja će naslediti KPA-u, ukoliko odluče da je takva odluka doneta u suprotnosti sa načelima EĆR-a i njenim protokolima, važećeg zakona, i proslediće predmet Specijalnoj komori pri Vrhovnom sudu koja treba da donose odluku. Specijalna komora neodložno odlučuje o svakom predmetu.

Ukoliko Specijalna komora već nije donela odluku da mora do dođe do isplate, svaka pojedinačna isplata iz postupka privatizacije i likvidacije koja se prikuplja u poverilačke fondove zahtevaće pristanak međunarodnih članova upravnog odbora, koji glasaju zajedno i jednoglasno.

Dva najveća međunarodna donatora institucije koja će naslediti Kosovsku povereničku agenciju imaju prava da kao posmatrači prisustvuju sastancima upravnog odbora institucije koja će naslediti KPA.

Član 3

Postupak donošenja presuda Kosovske povereničke agencije

Shodno UNMIK Uredbi 2002/13, Specijalna komora pri Vrhovnom suda nastaviće da radi na konačnom određivanju vlasničkih prava i na donošenju presuda na uložene zahteve.
Specijalnu komoru čine pet specijalizovanih komisija koje rade u sledećim oblastima pod njihovom jurisdikcijom: (I) zahteve koje se odnose na privatizaciju; (II) zahteve za spiskove zaposlenih lica; (III) određivanje vlasništva i zahteve poverioca; (IV) zahteve za likvidaciju (V) zahteve za reorganizaciju preduzeća. Svaka specijalizovana komisija u svom sastavu imaće dvoje (2) međunarodnih sudija i jednog kosovskog sudiju.

Unutar Specijalne komore postojaće žalbena komisija koja je zadužena za preispitivanje odluka Specijalne komore. U sastavu žalbene komisije nalaze se dodatno troje (3) međunarodnih sudija i dvoje kosovskih sudija.

Član 4

Kosovska agencija za imovinu (KAI)

UNMIK Uredba 2006/10, dopunjena i izmenjena UNMIK uredbom 2006/50 o rešavanju zahteva koji se odnose na privatnu nepokretnu imovinu, uključujući poljoprivredno zemljište i poslovni prostor, ostaje na snazi da bude implementirana u skladu s odredbama ovog Predloga rešenja. Donošenje presuda za rešavanje imovinskih zahteva treba da bude završeno do 31. decembra 2007. godine, s tim da završetak implementacije treba da bude završen najkasnije do 31. decembra 2008. godine.

Sledeće mesta biće namenjena za međunarodne predstavnike koje naimenuje MCP:
a. Troje (3) međunarodnih članova Odbora za nadgledanje, uključujući predsedavajućeg:
b. Direktora Izvršnog sekretarijata:
c. Dvoje (2) međunarodnih članova komisije za imovinske zahteve, uključujući njenog predsedavajućeg;
d. Dvoje (2) međunarodnih sudija, u skladu sa članom 5 ovog aneksa.

Član 5

Postupak donošenja rešenja KAI-a

Veće Vrhovnog suda u čijem sastavu se nalaze dvoje (2) međunarodnih sudija i jedan (1) lokalni sudija odlučuju o uloženim žalbama na rešenja KIA komisije za imovinske zahteve.
U konsultaciji sa MCP-om, Kosovo će implementirati dodatne mere, koje trebaju da osiguraju da je postupak u donošenju presuda za restituciju/ kompenzaciji zahteva efikasan i da se odluke delotvorno primenjuju.

Član 6

Restitucija imovine

Kosovo će kao na jednom od svojih prioriteta takođe raditi na pitanjima restitucije imovine, uključujući ona koja se odnose na pitanja imovine Srpske pravoslavne crkve. Kosovo će uspostaviti nezavisne mehanizme kako bi kreiralo politiku za zakonodavstvo i institucionalni okvir za rešavanje pitanja restitucije. Predstavnici međunarodne zajednice biće pozvani da uzmu učešće u takvim mehanizmima, koji će takođe uključivati predstavnike nevećinske zajednice.

Član 7

Arhive

Na Kosovo treba da se vrate arhive, katastarska dokumentacija i ostala dokumentacija koja se odnosi na Kosovo i njegove građane, a koje su izmeštene sa Kosova. Državne arhive Republike Srbije koje su neophodne za normalnu upravu na Kosovu će u skladu sa načelom funkcionalne prikladnosti biti prenete na Kosovo bez obzira na to gde su ove arhive bile ili jesu smeštene.
Republika Srbija će vratiti ili preneti sve takve arhive u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog predloga rešenja. Republika Srbija će dozvoliti slobodan, neometan i efektivan pristup arhivama sve dok se iste ne vrate ili ne prenesu.


AHTISARIJEV PLAN

 


     


FastCounter by LinkExchange