GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e

Utorak 20. 2. 2007.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

   vesti dana

   arhiva

   vaša pisma

   istorijat

   redakcija

   kontakt

   pomoć

   pišite nam

 


 

ANEKS V - VERSKO I KULTURNO NASLEĐE

 

Član 1

Naziv, unutrašnja organizacija i imovina Srpske pravoslavne crkve

Srpska pravoslavna crkva (SPC) na Kosovu uživa svu zaštitu, prava, privilegije i imunitet kao što je to i predviđeno ovim aneksom. Takva prava, privilegije i imunitet vršiće se u skladu sa dužnostima i obavezama predviđenim zakonom Kosova i tom prilikom neće kršiti prava ostalih.
Kosovo priznaje Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu, uključujući manastire, crkve i ostala mesta koja se koriste u verske svrhe, a koja predstavlja sastavni deo Srpske pravoslavne crkve sa sedištem u Beogradu.

Kosovo će poštovati naziv i unutrašnju organizaciju Srpske pravoslavne crkve, uključujući njenu hijerarhiju i aktivnosti.
Kosovo će garantovati da pokretna i nepokretna imovina i ostala imovina Srpske pravoslavne crkve bude nepovrediva i da neće biti predmet eksproprijacije.

Srpska pravoslavna crkva na Kosovu ima potpuno diskreciono pravo na svoje vlasništvo i pristup svojim prostorijama i objektima. Kosovske vlasti imaće pristup ovim mestima koje su vlasništvo Srpske pravoslavne crkve Republike Srbije samo sa pristankom Crkve, i u slučaju izdatog sudskog naloga koji se odnosi na navodne nezakonite aktivnosti, ili u slučaju neposredne opasnosti po život ili zdravlje.

Član 2

Ekonomska i ostala podrška

Srpska pravoslavna crkva na Kosovu je slobodna da prima donacije i ostalu podršku od bilo koje institucije unutar ili van Kosova. Takve donacije pružaće se na potpuno transparentan način.

Kosovo Srpskoj pravoslavnoj crkvi pruža carinske i poreske olakšice za privredne aktivnosti Crkve, pored onih koje imaju sve ostale vere na Kosovu, a koje su važne za njenu samoodrživost, kao što su vezovi, sveštenička odora, sveće, ikonostas, rad u drvetu i drvodeljski zanat, vina, rakije, med i ostali pčelarski proizvodi. Ove privilegije odnose se na uvoz i kupovinu relevantnih proizvoda, materijala, mašina i alata; i izvoz proizvoda koji su rezultat gore navedenih aktivnosti.

Član 3

Bezbednost za verska i kulturna mesta

Srpska pravoslavna crkva, njeni manastiri, crkve i ostala verska i kulturna mesta od posebne važnosti za zajednicu kosovskih Srba imaće svu potrebnu bezbednost.
Glavna odgovornost garantovanja bezbednosti kosovskom verskom i kulturnom nasleđu biće na kosovskim agencijama za održavanje reda i mira, a naročito na Kosovskoj policijskoj službi (KPS). Zaštita srpskih verskih i kulturnih spomenika predstavljaće poseban operativni zadatak KPS-a. Misija vladavine prava EBOP-a u konsultaciji sa Međunarodnim vojnim snagama (MVS), nadgledaće, voditi i savetovati KPS prilikom implementacije ovog zadatka.

U periodu odmah nakon Rešenja statusa, MVS pružiće bezbednost manastiru Gračanica, manastiru Devič, manastiru Zočište, manastiru Svetih Arhangela, manastiru Budisavci, manastiru Gorioč, manastiru Visoki Dečani, Pećkoj patrijaršiji, memorijalnom spomeniku na Gazimestanu. Pružanje bezbednosti ovim mestima nastaviće se sve dok MVS nakon konsultacija sa MCP-om i Misijom EBOP-a ne odluče da su stečeni uslovi da se ove odgovornosti prenesu na KPS.

Nivo i trajanje ovih predviđenih određenih mera u cilju garantovanja fizičke bezbednost mesta od strane MVS-a uzeće u obzir, inter alia: I) procenu opasnosti koje bude sprovele MVS;II) preporuke koje bude dao Savet za implementaciju i nadgledanje, shodno članu 5 ovog aneksa.

MVS imaju za cilj da izgrade više nivoe poverenja i pouzdanja i rade na normalizaciji bezbednosne situacije oko tih mesta. Kapaciteti KPS-a biće prošireni što je brže moguće kako bi se omogućilo MVS-u da se isključi iz ovih zadataka koji nisu vojne prirode.
3.2 Kosovo će garantovati slobodu kretanja sveštenstvu i pripadnicima Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i pružiće kada je to potrebno neophodne bezbednosne mere za takvo kretanje.

Član 4

Zaštićene oblasti

Određenom broju manastira, crkava i ostalim verskim mestima Srpske pravoslavne crkve, kao i istorijskim i kulturnim mestima od posebne važnosti za zajednicu kosovskih Srba, uspostavljanjem zaštićenih oblasti biće pružena posebna zaštita. Ciljevi zaštićenih zona su: da obezbede mirno postojanje i funkcionisanje zaštićenih mesta; da se očuva njihov istorijski identitet i prirodno okruženje, uključujući monaški život sveštenstva; da se spreče nepovoljni razvoji oko njih, dok u isto vreme omogućuje najbolje moguće uslove za harmoničan i održivi razvoj zajednica koje žive u oblastima koje se nalaze oko takvih mesta. Uživanje imovinskih prava u zaštićenim oblastima može biti ograničena sledećim:
Zabranom svake nove aktivnosti u ovim oblastima:
Industrijska izgradnja ili razvoj, kao što su: iskopavanje minerala; izgradnja elektrana ili električnih mreža ili dalekovoda, ciglana i fabrika.

Izgradnja ili razvoj ostalih struktura, kao što su: strukture ili građevine koje su više od manastira/ crkve/ kulturnog spomenika koji treba da se zaštiti; upotreba opasnih materijala prilikom svake izgradnje (uključujući objekte u kojima se boravi); prolazak puteva, benzinske stanice i automehaničarske radnje; supermarketi, noćni klubovi, itd.

Javna izgradnja ili razvoj koji vodi ka seči šuma u seoskim oblastima.
Svaka nova aktivnost u sledećim oblastima može biti ograničena na osnovu novonastalih okolnosti. Pre započinjanja svake aktivnosti u sledećim oblastima, nadležna opština vrši konsultacije sa Srpskom pravoslavnom crkvom ili srpskom zajednicom:

Komercijalna izgradnja ili izgradnja puteva, skladišta, radionica, prodavnica, restorana, barova, kafića, piljarnica i kioska, ili nekih drugih konstrukcija većih razmera u seoskim oblastima;
Javna okupljanja, rekreacija i zabava;
Urbanizacija poljoprivrednog zemljišta.
Kosovo će garantovati da su prostorni planovi za oblasti unutar zaštićenih zona u skladu s ograničenjima koja su navedena u članovima 4.1.1 i 4.1.2

Zaštićene zone za sledeća mesta biće definisane sledećim kartama koje se se nalaze u prilogu:
Manastir Visoki Dečani
Pećka patrijaršija, Peć
Manastir Gračanica, Priština
Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice, Lipljan
Manastir Devič, Srbica
Manastir Gorioč, Istok
Manastir Budisavci, Klina
Manastir Sokolica Zvečan
Manastir Draganac, Gnjilane
Manastir Svetih Arhangela, Prizren
Manastir Banjska, Zvečan
Manastir Zočište, Orahovac
Selo Velika Hoča, Orahovac
Manastir Duboki, Zubin Potok
Crkva Svetog Đorđa Gornje Selo, Prizren
Manastir Sočanica, Leposavić
Isposnica sa crkvom, Uljarice, Klina
Memorijalni spomenik Gazimestan, Obilić
Srednjovekovna tvrđava Zvečan, Zvečan
Srednjevekovni grad Novo Brdo, Novo Brdo
Srednjovekovni most Vojnovića, Vučitrn
Koriša, isposnica Svetog Petra, Prizren
Za sledeća mesta zaštićena oblast biće ograničena u krugu od 100 metara:
Manastir Svete Petke Leposavić,
Manastir Vračevo Leposavić,
Manastir Svete Bogorodice Hvosno Srbica,
Manastir Svetog Marka kod Koriše Prizren,
Manastir Svetog Trojstva, Mušutište Suva Reka,
Crkva Svete Bogorodice Sredska,
Manastir Uspenija svetog Uroša, Nerodimlje, Uroševac,
Monastir Binač ili Buzovik, Vitina.
Za sledeća mesta zaštićena zona biće ograničena u krugu od 50 metara:
Manastir Dolac, Klina
Crkva Svetog Nikole, Đurakovac, Istok
Crkva Bogorodice Odigitrije, Mušutište. Suva Reka
Crkva Svetog Nikole, Štrpce
Crkva Svetog Teodora Donja Bitinja, Štrpce
Crkva Svetog Nikole Gotovuša, Štrpce
Bogorodičina crkva, Gotovuša, Štrpce
Crkva Svetog Đorđa, Gornja Bitinja, Štrpce
Crkva Svetog Nikole Mušnikovo, Prizren
Crkva Svetog Nikole, Bogoševci, Prizren
Crkva Svetog Nikole, Drajčići, Prizren
Crkva Svetog Nikole, Sredska, Prizren
Crkva Svetih apostola, Mušnikovo, Prizren
Crkva Svetog Đorđa, Sredska, Prizren
Zaštićenu oblast za istorijski centar Prizrena ustanoviće opštinske vlasti Prizrena u saradnji sa MVS-a i uključivaće Srpsku pravoslavnu crkvu, otomansku i katoličku, domaća i ostala mesta od kulturnog značaja. Sledeća srpska kulturna i verska mesta biće uključena u zaštićene zone: Crkva Bogorodice LJeviške; stara Maraš mahala; Crkva Svetog Spasitelja; Bogoslovija Svetih Ćirila i Metodija; Crkva Svetog Đorđa u sedištu Episkopije.

U skladu sa članom 5.2 UNMIK Uredbe 2000/45 o samoupravi opština na Kosovu, selo Velika Hoča u konsultacijima s opštinom Orahovac, imaće pravo da vrši ograničena ovlašćenja prilikom vršenja aktivnosti u oblasti zaštite i unapređenja verskog i kulturnog nasleđa i seoskog planiranja svoje zaštićene zone. U skladu sa članom 5.4 ovog aneksa Savet za implementaciju i nadgledanje (SIN) prilikom konsultacija pruža pomoć.

Član 5

Savet za implementaciju i nadgledanje

Osnovaće se Savet za implementaciju i nadgledanje (SIN) koji se redovno sastaje i čiji je zadatak da nadgleda i olakšava implementaciju odredbi ovog predloga rešenja, a koji se odnosi na zaštitu srpskog verskog i kulturnog nasleđa na Kosovu.
SIN-om predsedava Viši međunarodni zvaničnik koga naimenuje međunarodni civilni predstavnik (MCP) na Kosovu.
Sastav SIN-a čine sedmoro (7) članova pored predsedavajućeg. Predstavnici sledećih institucija obavljaće dužnosti u SIN-u: Ministarstvo kulture Kosova, Institut za zaštitu spomenika u Prištini, Srpska pravoslavna crkva, Institut za zaštitu spomenika u Leposaviću, OEBS, Savet Evrope i UNESKO.

Savet za implementaciju i nadgledanje (SIN):
Savetuje i daje preporuke MCP-u o implementaciji odredbi predloga rešenja, a koje se odnose na zaštitu srpskog verskog i kulturnog nasleđa na Kosovu;
Nadgleda određivanje zaštićenih oblasti na terenu i njihovu implementaciju;
Preporučuje promene na pograničnim linijama zaštićenih zona i ograničenja koja se primenjuju unutar njih ukoliko okolnosti to dozvoljavaju;

Pomaže pri razrešavanju sporova između Srpske pravoslavne crkve i centralnih i lokalnih vlasti na Kosovu u pogledu implementacije ovog aneksa;
Preporučuje MCP-u mere koje treba da isprave moguće nedostatke u implementaciju odredbi predloga rešenja, a koje se odnose na zaštitu srpskog verskog i kulturnog nasleđa na Kosovu;
Savetuje kosovske službe za održavanje reda i mira, međunarodno vojno prisustvo i Misiju EBOP-a o pitanjima bezbednosti koje mogu imati uticaja na mesta verskog i kulturnog nasleđa.

Podršku u radu SIN-a pruža Sekretarijat koji je odgovoran za svakodnevno nadgledanje implementacije ovog aneksa, a njegov sastav čine članovi međunarodnog i lokalnog osoblja koje predsedavajućem direktno podnosi izveštaj.
Kosovo i srpske vlasti pridržavaće se trenutnog mehanizma radova na obnovi mesta Srpske pravoslavne crkve, a za koje je odgovorna Komisija za implementaciju radova obnove ili njen naslednik.

SIN blisko sarađuje s Komisijom za implementaciju radova obnove ili njenim naslednikom na očuvanju i obnavljanju srpskog verskog i kulturnog nasleđa.

Član 6

Vraćanje arheoloških i etnoloških predmeta

Republika Srbija vratiće arheološke i etnološke predmete, koji su uzeti kao pozajmica iz muzeja Kosova za privremene postavke u Beogradu u 1998-1999. u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog predloga rešenja.


AHTISARIJEV PLAN

 


     


FastCounter by LinkExchange