GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e

Utorak 20. 2. 2007.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

   vesti dana

   arhiva

   vaša pisma

   istorijat

   redakcija

   kontakt

   pomoć

   pišite nam

 


 

ANEKS IV - PRAVOSUDNI SISTEM

 

Član 1

Struktura sudova

Vrhovni sud prilikom rešavanja žalbi podnesenih u skladu za zakonom garantuje doslednu i istovetnu primenu zakona. Najmanje (15 odsto) sudija Vrhovnog suda, ali nikako manje od troje (3) sudija, su sudije iz zajednica koja nije većinska zajednica na Kosovu.
Najmanje petnaest procenata (15 odsto) sudija svakog okružnog suda, ali nikako manje od dvoje (2) sudija su sudije iz zajednica koja nije većinska zajednica na Kosovu.

Ukoliko na teritoriji novouspostavljenih opština shodno Aneksu III ne postoji sud, opština može, na osnovu odluke opštinske skupštine podneti zahtev Kosovskom pravosudnom veću (KPV) za donošenje odluke o ustanovljenju suda unutar njene teritorije ili za dodeljivanje jurisdikcije nekom od već postojećih sudova na teritoriji druge opštine nad teritorijom nove opštine. Isto pravo ima i opština koja već postoji, a gde je većina stanovništva iz redova zajednice koje nije većinska zajednica na Kosovu i koja na svojoj teritoriji nema svoj sud.

1.3.1 Kosovsko pravosudno veće (KPV) odobrava takve zahteve, ali ne i u slučaju kada oceni da zahtev za otvaranje novog suda za takvu jurisdikciju nema dovoljan obim posla ili broj predmeta koji trebaju da opravdaju postojanje posebnog suda.

Ukoliko KPV odobri zahtev za otvaranje novog suda, nadležne vlasti preduzimaju sve neophodne mere kako bi zagarantovale da svaki novi sud postane funkcionalan u roku od šest meseci od dana donošenja odluke.
Ukoliko KPV ne odobri zahtev za uspostavljanje novog suda, ili ukoliko opština traži da postojeći sud ima jurisdikciju nad njenom teritorijom, nadležne vlasti preduzimaju sve neophodne mere kako bi usred posledice geografske izolacije, nedostatka bezbednosti ili ostalih relevantnih faktora poboljšale zajednicama pristup pravosuđu. Takve mere mogu uključiti otvaranje Odeljenja suda na teritoriji nove opštine čiju jurisdikciju je nova opština tražila nad njenom teritorijom, ili da obezbedi mogućnost zasedanja suda na teritoriju nove opštine.

Član 2

Sudije i tužioci

Sastav sudija i tužilaca predstavlja etničku raznolikost Kosova i potrebu za jednakom zastupljenošću svih zajednica, poštujući u isto vreme međunarodno priznata načela ravnopravnosti polova, kao što je to i izloženo u instrumentima o ljudskim pravima, a na koje se odnosi član 2 Aneksa I ovog predloga rešenja.
Kosovske institucije pravosuđa naročito odražavaju etnički sastav u oblasti svoje jurisdikcije. Kosovsko pravosudno veće preduzima mere koje su neophodne za povećanje broja sudija i tužioca iz kosovskih zajednica koje trenutno nisu dovoljno zastupljene među sudijama i tužiocima koji rade na Kosovu.
Da bi do kraja ispunio svoje obaveze, KPV, inter alia, daje prednost jednako kvalifikovanim kandidatima za sudije i tužioce, koji pripadaju zajednicama koje nisu dovoljno zastupljene.

Pružanje prednosti jednako kvalifikovanim kandidatima iz zajednica koje nisu dovoljno zastupljene primenjuje se sve dok je procenat sudija i tužioca iz redova ostalih zajednica koji ne pripadaju većinskoj zajednici ispod 15 odsto, i/ili kada je procenat sudija i tužioca iz redova srpske zajednice ispod 8 odsto.

Član 3

Postupak naimenovanja sudija i tužilaca

Trenutna, jedina, sveobuhvatna procena koje se sprovodi širom Kosova o podobnosti svih kandidata za stalna naimenovanja sudija i tužioca sve do starosne dobi potrebne za ostvarivanje prava na penziju ("Postupak naimenovanja"), nastaviće da se odvija u skladu sa Administrativnim uputstvom 2006/18 i na ovaj postupak neće imati uticaj prestanak mandata UNMIK-a ili stupanje na snagu novog ustava, kao što je to i predviđeno članom 14 ovog predloga rešenja, osim ako ovim Aneksom to nije određeno drugačije.
Sve uspešne kandidate koje SPGS naimenuje ili reimenuje kao sudije i tužioce u postupku naimenovanja nastaviće da obavljaju svoje mandate sve do isteka njihovog naimenovanja, ili sve dok ne budu razrešeni svoje dužnosti u skladu sa zakonom.

Nakon završetka mandata UNMIK-a kao što je to predviđeno u članu 14 ovog predloga rešenja, Nezavisna komisija za imenovanje sudija i tužioca (NKST) podnosi Kosovskom pravosudnom veću (KPV) pismenu preporuku o kandidatima za imenovanje ili reimenovanje, koje ima završnu reč u predlaganju kandidata za imenovanje ili reimenovanje sudija i tužioca predsedniku Kosova.

Svi uspešni kandidati koji su imenovani ili reimenovani kao sudije i tužioci od predsednika Kosova, a na predlog KPV-a kao deo postupka naimenovanja, nastaviće da rade na ispunjavanju svojih mandata sve do isteka njihovog naimenovanja ili dok ne budu u skladu sa zakonom razrešeni svoje dužnosti.
Nakon završetka perioda tranzicije, kao što je to i predviđeno članom 14 ovog predloga rešenja, sastav KPV-a i njegov postupak naimenovanja sudija i tužioca za pripadnike zajednica koje nisu većinska zajednica na Kosovu, ustanoviće se i izvršiti u skladu sa odredbama člana 4 ovog aneksa.

Član 4

Kosovsko pravosudno veće

Kosovsko pravosudno veće (KPV) je odgovorno, inter alia, za donošenje odluka o predlogu kandidata u sudstvu, unapređenje, razmeštaju sudija i za disciplinske postupke koji se vode protiv sudija. Ovlašćenja i postupci KPV-a, uključujući stvari koje se odnose na disciplinski postupak i razrešenje dužnosti svojih članova, biće određeni zakonom. KPV je potpuno nezavisno prilikom obavljanja svog rada.
KPV u svom sastavu ima trinaest (13) članova.

Od trinaestoro članova, pet (5) članova biće kosovski članovi pravosudnog i tužilačkog saveta koje je NKST ocenilo tokom prve i druge faze u postupku imenovanja, a u skladu sa Administrativnim uputstvom 2006/18. Od ovih petoro članova, jedan (1) sudija i jedan (1) tužilac, slučajno izabrani, radiće u KPV-u sve do isteka njihovih mandata, kada će biti zamenjeni jednim (1) sudijom i jednim (1) tužiocem čiju je kompetentnost ocenio NKST i koje su izabrale njihove kolege nakon metoda koji su imali za cilj da osiguraju najširu zastupljenost sudija i tužioca. Preostalo dvoje (2) sudija i jedan (1) tužilac, od petoro kosovara NKST-a, radiće u KPV-u u periodu od dodatnih godinu (1) dana nakon isteka njihovih mandata, posle čega će biti zamenjeni istim postupkom kao njihove prethodne kolege iz NKST-a. U slučaju da bude ustanovljeno telo koje je odgovorno za pitanja koje se odnose na naimenovanje, disciplinski postupak i razrešenje dužnosti tužilaca, svo petoro preostalih članova KPV-a biće sudije.

Među preostalih osam članova, dvoje (2) članova izabraće poslanici Skupštine Kosova, koji drže rezervisana mesta ili mesta koja su zagarantovana za pripadnike srpske zajednice, dvoje (2) članova izabraće poslanici Skupštine koji drže poslanička mesta rezervisana ili zagarantovana za ostale zajednice i dvoje (2) članova izabraće skupštinski poslanici koji su izabrani za poslanike tokom redovne raspodele poslaničkih mesta. U svakom slučaju, najmanje jedan od dvoje članova biće sudije koje je procenio NKST. Dvoje (2) međunarodnih članova, od kojih će jedan biti sudija bira MCP i Misija EBOP-a.
Svi članovi Kosovskog pravosudnog veća imaće potrebne profesionalne kvalifikacije i stručnost koja je neophodna za rad KPV-a.
Kandidati za sudijska i tužilačka mesta koja su rezervisana za pripadnike zajednica koje ne predstavljaju većinsku zajednicu na Kosovu, a koje su izabrali skupštinski poslanici koji drže poslanička mesta rezervisana ili zagarantovana za pripadnike zajednica koja nije većinska zajednica na Kosovu, mogu biti naimenovani od strane svih članova KPV-a ili većinom članova KPV-a. Ukoliko ova grupa KPV-a članova ne nominuje kandidata na dva uzastopna zasedanja KPV-a, svi članovi KPV-a imaju prava da nominuju kandidata za ta mesta. Takvi kandidati biće izabrani od kvalifikovanih kandidata koji ispunjavaju sve uslove predviđene zakonom.

Kandidati za sudijska i tužilačka mesta za sudove čija jurisdikcija pokriva teritoriju jedne ili više opština gde je većina stanovništva iz redova srpske zajednice mogu biti naimenovani samo jednoglasnom i zajedničkom odlukom celokupnog Kosovskog pravosudnog veća i od strane dvoje članova KPV-a koje su izabrali skupštinski poslanici koji imaju rezervisana mesta ili mesta koja su zagarantovana za zajednicu kosovskih Srba. Ukoliko ova dva člana ne nominuju svog kandidata na dva uzastopna zasedanja KPV-a, svi članovi KPV-a imaju pravo da nominuju kandidate za ta mesta. Takvi kandidati biće izabrani iz grupe kvalifikovanih kandidata koji ispunjavaju sve uslove predviđene zakonom.

Sudija protiv svoje volje ne može biti razrešen dužnosti ili premešten na drugo radno mesto osim ako to nije na predlog Kosovskog pravosudnog veća i u skladu s ustavom i zakonom. Sudija koji nije zadovoljan takvom odlukom ima pravo ulaganja žalbe Vrhovnom sudu Kosova.


AHTISARIJEV PLAN

 


     


FastCounter by LinkExchange