GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e

Utorak 20. 2. 2007.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

   vesti dana

   arhiva

   vaša pisma

   istorijat

   redakcija

   kontakt

   pomoć

   pišite nam

 


 

ANEKS II - PRAVA ZAJEDNICA I NJIHOVIH PRIPADNIKA

 

Član 1

Osnovne odredbe

Stanovnici koji pripadaju istoj nacionalnoj ili etničkoj, jezičkoj ili verskoj grupi koja je tradicionalno prisutna na teritoriji Kosova (zajednice) treba da imaju specifična prava kao što je izloženo u ovom aneksu, pored ljudskih prava i osnovnih sloboda koja su predviđena u članu 2 Aneksa I ovog rešenja.

Svaki pripadnik zajednice treba da ima pravo da slobodno izabere da se s njim postupa ili ne postupa kao pripadniku date zajednice i iz tog izbora niti od korišćenja prava koja su povezana s tim izborom ne bi trebalo da usledi nikakva diskriminacija.
Pripadnici zajednica treba da imaju pravo da slobodno izražavaju, neguju i razvijaju njihov identitet i svojstva zajednice.

Korišćenje ovih prava treba sa sobom da nosi dužnosti i odgovornosti da postupaju u skladu sa zakonom Kosova, i da ne povređuju prava drugih lica.

Član 2

Obaveze Kosova

Kosovo treba da stvori odgovarajuće uslove koji će omogućiti zajednicama i njihovim članovima da čuvaju, štite i razvijaju njihove identitete. Vlada je dužna da naročito podržava kulturne inicijative zajednica i njihovih članova, uključujući tu i finansijsku pomoć.
Kosovo treba da promoviše duh tolerancije, dijalog i da podržava pomirenje između zajednica i da poštuje standarde koji su izloženi u Okvirnoj konvenciji Saveta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina i Evropskoj povelji za regionalne ili manjinske jezike.
Kosovo treba da preduzme sve neophodne mere da zaštiti lica koja mogu biti izložena pretnjama ili delima diskriminacije, neprijateljstvima ili nasilju usled njihovog nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog ili verskog identiteta.
Kosovo treba da usvoji adekvatne mere koje mogu biti neophodne za unapređenje potpune i delotvorne jednakosti između pripadnika zajednica u svim oblastima ekonomskog, socijalnog, političkog i kulturnog života. Ovakve mere ne bi trebalo da se smatraju aktom diskriminacije.

Kosovo treba da promoviše očuvanje kulturnog i verskog nasleđa svih zajednica kao integralni deo nasleđa Kosova. Kosovo treba da ima posebnu dužnost da osigura delotvornu zaštitu objekata i spomenika od kulturnog i verskog značaja za zajednice.

Kosovo treba da preduzme delotvorne mere protiv svih onih koji potkopavaju uživanje prava članova zajednica. Kosovo treba da se uzdrži od politike ili prakse koje imaju za cilj asimilaciju lica koja pripadaju zajednicama protiv njihove volje, i treba da zaštiti ova lica od svake akcije koja ima za cilj takvu asimilaciju.
Kosovo treba da osigura, na nediskriminatorskoj osnovi, da sve zajednice i njihovi članovi mogu da koriste njihova prava kako je u daljem tekstu utvrđeno.

Član 3

Prava zajednica i njihovih članova

Članovi zajednica treba da imaju pravo, pojedinačno ili u zajednici, da:

a. Izražavaju, održavaju i razvijaju njihovu kulturu i čuvaju suštinske elemente njihovog identiteta, naime veru, jezik, tradiciju i kulturu;
b. Imaju javno obrazovanje na jednom od zvaničnih jezika Kosova po njihovom izboru na svim nivoima;
c. Imaju predškolsko, osnovno i srednje javno obrazovanje na njihovom jeziku u meri koja je propisana zakonom, s mogućnošću da u tu svrhu obrazuju posebne razrede ili škole čiji nivo je niži od obično predviđenog za obrazovne ustanove;
d. Obrazuju i upravljaju njihovim sopstvenim privatnim obrazovnim i ustanovama za obuku za koje se može dobiti javna finansijska pomoć, u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima;
e. Koriste njihov jezik i pismo slobodno kako privatno tako i u javnosti;
f. Koriste njihov jezik i pismo u odnosima sa opštinskim vlastima ili lokalnim kancelarijama centralnih vlasti u oblastima gde predstavljaju dovoljan udeo stanovništva u skladu sa zakonom. Troškove za usluge tumača ili prevodioca treba da snose nadležni organi;
g. Koriste i ističu simbole zajednice, u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima;
h. Imaju lična imena upisana u izvornom obliku i pismu na njihovom jeziku kao i da povrate izvorna imena koja su prinudno promenjena;
i. Imaju lokalne nazive, nazive ulica i drugih topografskih oznaka koje odražavaju i osetljive su na multietnički i multijezički karakter date oblasti;
j. Imaju zagarantovan pristup, i specijalno predstavljanje u javnim medijima kao i programe na njihovom jeziku, u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima;
k. Imaju pravo da obrazuju i koriste njihove medije, uključujući tu pružanje informacija na njihovom jeziku, i korišćenje rezervisanog broja frekvencija za elektronske medije u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima;
l. Uživaju neometane kontakte između njih na Kosovu i sklapaju i održavaju slobodne i miroljubive kontakte sa licima iz bilo koje države, naročito sa onima sa kojima imaju zajednički etnički, kulturni, jezički ili verski identitet, ili zajedničko kulturno nasleđe, u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima;
m. Uživaju neometane kontakte i učestvuju bez diskriminacije u aktivnostima lokalnih, regionalnih i međunarodnih nevladinih organizacija;
n. Obrazuju udruženja za kulturu, umetnost, nauku i obrazovanje, kao i školska i druga udruženja za izražavanje, negovanje i razvoj njihovog identiteta.

Član 4

Učešće zajednica i njihovih članova u javnom životu i donošenju odluka

Zajednice i njihovi članovi treba da imaju predstavnike u Skupštini. Zakon, kako je posebno istaknuto u ustavu, ne može se doneti niti izmeniti bez saglasnosti većine poslanika Skupštine koji zauzimaju mesta koja su rezervisana ili zagarantovana za zajednice, kako je izloženo u članu 3.7 Aneksa I.

Sastavljanje vlade i proces naimenovanja sudija i tužilaca treba da obezbede posebne modalitete koji će osigurati učešće zajednica i njihovih pripadnika, kako je izloženo u Aneksu I i IV.
Treba da postoji Konsultativno veće za zajednice pod okriljem predsednika Kosova u kome će zajednice biti zastupljene. Ovo Konsultativno veće za zajednice treba da se sastoji, između ostalih stvari, od predstavnika udruženja zajednica. Mandat Konsultativnog veća za zajednice treba da obuhvata sledeće:

Obezbeđenje mehanizma za redovnu razmenu mišljenja između zajednica i Vlade Kosova;
Pružanje prilike zajednicama da u ranoj fazi daju komentare na zakonodavne ili političke inicijative koje može pripremiti vlada, da daju predloge za ovakve inicijative, i da traže da se njihovi stavovi unesu u relevantne projekte i programe.

Sve druge odgovornosti i funkcije kako je propisano u ovom rešenju, ili u skladu sa zakonom.
Zajednice i njihovi pripadnici treba da imaju pravo na pravičnu zastupljenost pri zapošljavanju u javnim organima i javnim preduzećima na svim nivoima, uključujući naročito u policijskoj službi u oblastima gde živi data zajednica, uz poštovanje pravila u pogledu sposobnosti i integriteta koja se primenjuju za javnu administraciju.

U opštinama gde najmanje deset odsto građana pripadaju zajednicama koje nisu u većini u tim opštinama, mesto potpredsednika Skupštine opštine za zajednice treba da bude rezervisano za predstavnika iz tih zajednica. Mesto potpredsednika treba da zauzme kandidat iz nevećinske zajednice koji je dobio najviše glasova na otvorenoj listi kandidata na izborima za Skupštinu opštine. Potpredsednik za zajednice treba da promoviše dijalog između zajednica i da služi kao zvanično ključno mesto za rešavanje briga i interesa "nevećinskih zajednica" na sednicama Skupštine i u svom radu. Potpredsednik treba takođe da bude odgovoran za preispitivanje pritužbi zajednica ili njihovih pripadnika u kojima se žale da su akta ili odluke Skupštine opštine povredile njihova ustavom zagarantovana prava. Potpredsednik je dužan da ovakve stvari prosledi Skupštini opštine da ona sama ponovo razmotri takav akt ili odluku. U slučaju da Skupština opštine odluči da ne razmotri ponovo svoj akt ili odluku, ili ukoliko potpredsednik smatra da rezultat, i posle ponovnog razmatranja, i dalje predstavlja povredu ustavom zagarantovanih prava, onda potpredsednik može da podnese stvar direktno Ustavnom sudu, koji može doneti odluku da li da prihvati stvar radi preispitivanja.


AHTISARIJEV PLAN

 


     


FastCounter by LinkExchange