GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e

Utorak 20. 2. 2007.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

   vesti dana

   arhiva

   vaša pisma

   istorijat

   redakcija

   kontakt

   pomoć

   pišite nam

 


 

ANEKS I - USTAVNE ODREDBE

Budući ustav Kosova treba da sadrži, ali da nije ograničen na, sledeće principe i elemente

 

Član 1

Osnovne odredbe

Ustav Kosova treba da:
Bude dosledan u svim svojim odredbama sa ovim rešenjem, i da se tumači u skladu sa ovim rešenjem; u slučaju protivrečnosti između odredaba ustava i odredaba ovog rešenja, prednost ima Rešenje.
Sadrži odredbe koje su iznete u članu 1, Opštim principima, ovog rešenja.

Potvrđuje da je Kosovo multietničko društvo koje se zasniva na jednakosti svih građana i najvišem nivou međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i na unapređenju i zaštiti prava i doprinosa svih njegovih zajednica i njihovih pripadnika.
Potvrđuje da Kosovo nema zvaničnu religiju i da će biti neutralno po pitanjima religioznih verovanja.

Potvrđuje odgovornost vlasti Kosova da unapređuju i olakšaju bezbedan i dostojanstven povratak izbeglica i interno raseljenih lica sa Kosova, i da im pomogne da vrate njihovu imovinu i posede.

Obezbedi pravo za sve građane bivše Savezne Republike Jugoslavije koji su stanovali na Kosovu na dan 1. januara 1998. godine i njihove direktne naslednike da dobiju državljanstvo Kosova bez obzira na njihovo sadašnje mesto stanovanja i bilo koje drugo državljanstvo koje možda imaju.

Član 2

Odredbe o unapređenju i zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

Ustav treba da obezbedi da prava i slobode koje su iznete u sledećim međunarodnim instrumentima i sporazumima budu neposredno primenljive na Kosovu i da imaju prioritet nad svim drugim zakonima; nikakvi amandmani u ustavu ne smeju da umanje ova prava:

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima;
Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njeni Protokoli;
Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i njegovi Protokoli;
Okvirna konvencija Saveta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina;
Konvencija o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije;
Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena;
Konvencija o pravima deteta;
Konvencija protiv mučenja i drugog surovog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja:
Ustav treba da potvrdi princip da sva lica na Kosovu imaju prava na ljudska prava i osnovne slobode kako je izloženo u članu 2.1 ovog aneksa bez diskriminacije bilo koje vrste po osnovu rase, boje kože, pola, jezika, vere, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnom ili socijalnom poreklu, povezivanja sa zajednicom, imovine, rođenja ili drugog statusa. Ustav, takođe, treba da potvrđuje princip da su sva lica na Kosovu jednaka pred zakonom i da imaju pravo na jednaku zaštitu zakona, bez ikakve diskriminacije.

Ustav treba da sadrži član 1 do 3 iz Prava zajednica i njenih pripadnika, kako je izloženo u Aneksu II ovog rešenja.
Ustav treba da obezbedi prava pojedinaca koji tvrde da su javni organi vlasti povredili njihova prava i slobode koje imaju po ovom ustavu, i da imaju pravo da podnesu žalbu Ustavnom sudu, kada iscrpe sva ostala pravna sredstva.

Član 3

Skupština Kosova

Što se tiče Skupštine Kosova, ustav treba, između ostalih stvari, da obezbedi da:
Skupština ima 120 poslanika koji su izabrani tajnim glasanjem, na bazi otvorene liste, od kojih se 100 raspodeljuju između svih partija, koalicija, građanskih inicijativa, i nezavisnih kandidata proporcionalno broju važećih glasova dobijenih na izborima za Skupštinu. Liste kandidata treba da poštuju međunarodno priznate principe jednakosti polova, kako su oni izraženi u instrumentima ljudskih prava, i pomenuti u članu 2 ovog aneksa.

Za prva dva izborna mandata posle usvajanja ustava, Skupština Kosova treba da ima dvadeset (20) mesta rezervisana za predstavnike zajednica koje nisu u većini na Kosovu, i to na sledeći način: deset (10) mesta treba da se dodeli strankama, koalicijama, inicijativama građana i nezavisnim kandidatima koji su izjavili da zastupaju zajednicu kosovskih Srba, a deset (10) mesta treba da se dodeli drugim zajednicama i to na sledeći način: zajednici Roma jedno (1) mesto; zajednici Aškalija jedno (1) mesto; zajednici Egipćana jedno (1) mesto; i jedno (1) dodatno mesto treba da se dodeli ili zajednici Roma, Aškalija ili Egipćana koja ima najveći broj glasova; Bošnjačkoj zajednici tri (3) mesta; Turskoj zajednici dva (2) mesta; i Goranskoj zajednici jedno (1) mesto. Svako mesto koje je dobijeno na izborima treba da bude preko onih deset (10) rezervisanih mesta koja su dodeljena zajednici kosovskih Srba, odnosno drugim zajednicama.

Posle prva dva izborna mandata:
Partije, koalicije, građanske inicijative i nezavisni kandidati koji su se izjasnili da zastupaju zajednicu kosovskih Srba treba da imaju ukupan broj mesta koja su dobijena na otvorenim izborima, sa minimalno deset (10) zagarantovanih mesta ukoliko je broj osvojenih mesta manji od deset (10).
Partije, koalicije, građanske inicijative i nezavisni kandidati koju su izjavili da zastupaju ostale zajednice treba da imaju ukupan broj mesta koja su osvojili na otvorenim izborima, sa minimalnim brojem zagarantovanih mesta, kako je izloženo u članu 3.2, ukoliko je broj osvojenih mesta svake zajednice manji od broja mesta predviđenih u članu 3.2.

Grupa poslanika Skupštine koji zauzimaju rezervisana ili zagarantovana mesta za zajednicu kosovskih Srba, kao i grupa poslanika Skupštine koji zauzimaju mesta koja su rezervisana ili zagarantovana za druge zajednice treba svaka da ima najmanje jednog (1) predstavnika u Predsedništvu Skupštine.
Najmanje jedan potpredsednik svakog skupštinskog odbora treba da bude iz različite zajednice u odnosu na predsednika.

Sadašnja ovlašćenja i procedure Odbora za prava i interese zajednica treba i dalje da ostanu na snazi. Što se tiče njegovog sastava, članovi Odbora treba da budu zastupljeni, ali najviše jedna trećina (1/3) članova Odbora za prava i interese zajednica treba da predstavlja grupu poslanika Skupštine koji zauzimaju mesta koja su rezervisana za zajednicu kosovskih Srba, i najviše jedna trećina (1/3) njenih članova treba da predstavlja grupu poslanika Skupštine koji zauzimaju mesta koja su rezervisana ili zagarantovana za druge zajednice koje nisu u većini na Kosovu.
Za usvajanje, izmene ili ukidanje sledećih zakona potrebno je kako većinsko prisustvo poslanika Skupštine iz većinske zajednice tako i većinsko prisustvo poslanika Skupštine koji zauzimaju mesta koja su rezervisana ili zagarantovana za predstavnike zajednica koje nisu u većini na Kosovu:

a. Zakoni kojima se menjaju opštinske granice, obrazuju ili ukidaju opštine, definiše opseg ovlašćenja opština i njihovo učešće u međuopštinskim i prekograničnim odnosima;

b. Zakoni kojima se implementiraju prava zajednica i njihovih članova, osim onih koja su izložena u ustavu;

c. Zakoni o upotrebi jezika;

d. Zakoni o lokalnim izborima;

e. Zakoni o zaštiti kulturnog nasleđa;

f. Zakoni o verskoj slobodi ili o sporazumima sa verskim zajednicama;

g. Zakoni o obrazovanju;

h. Zakoni o upotrebi simbola (uključujući tu simbole zajednica) i o javnim praznicima.
Uprkos odredbama člana 3.7 ovog aneksa, svi oni zakoni koji treba da implementiraju uslove ovog rešenja, kako je izloženo u Aneksu XII, neće se podvrgavati, prilikom njihovog prvog usvajanja, zahtevima člana 3.7 ovog aneksa.
Niti zakoni koji podležu zahtevima člana 3.7, niti bilo koji predlog koji je u suprotnosti sa bilo kojom odredbom ovog rešenja ne mogu se podneti za referendum.

Skupština treba da ustanovi svoj sopstveni pravilnik o radu, koji treba da bude u skladu sa principima otvorenosti i transparentnosti i demokratskim donošenjem odluka.

Član 4

Predsednik Kosova

Što se tiče predsednika Kosova, ustav treba, između ostalih stvari, da obezbedi da:
Predsednik Kosova treba da predstavlja jedinstvo ljudi.
Predsednik Kosova može da vrati Skupštini na ponovno razmatranje bilo koji zakon za koji smatra da je štetan po legitimne interese jedne ili više zajednica.

Član 5

Vlada Kosova

Što se tiče vlade Kosova, ustav treba, između ostalih stvari, da obezbedi da:
Treba da bude najmanje jedan (1) ministar iz zajednice kosovskih Srba i jedan (1) ministar iz druge nevećinske zajednice na Kosovu; ukoliko ima više od dvanaest (12) ministara, onda treba da postoji i treći ministar koji predstavlja nevećinsku zajednicu na Kosovu.

Treba da postoje najmanje dva pomoćnika ministara iz zajednice kosovskih Srba i dva pomoćnika ministara iz drugih nevećinskih zajednica; ukoliko postoje više od dvanaest (12) ministara, onda mora da postoji i treći pomoćnik ministra koji će predstavljati zajednicu kosovskih Srba i treći pomoćnik ministra koji će predstavljati drugu nevećinsku zajednicu na Kosovu.
Sastav javne službe treba da odražava raznolikost ljudi Kosova, uz dužno poštovanje međunarodno priznatih principa jednakosti polova, kako je to izraženo u instrumentima ljudskih prava koji su pomenuti u članu 2 ovog aneksa. Nezavisni nadzorni odbor javne službe treba da osigura poštovanje pravila i principa koji uređuju javnu službu, i on sam treba takođe da odražava raznolikost ljudi Kosova.

Član 6

Ustavni sud i pravosudni sistem

Što se tiče Ustavnog suda Kosova, ustav treba između ostalih stvari da obezbedi da:
Ustavni sud treba da se sastoji od devet sudija, koji treba da su istaknuti pravnici najvišeg moralnog karaktera.
Šestoro (6) sudija treba da naimenuje predsednik na predlog Skupštine. Od šestoro sudija koji se za prvi mandat naimenuju posle stupanja na snagu ovog ustava, dvoje (2) sudija treba da rade bez mogućnosti reizbora tokom perioda od tri godine, dvoje (2) sudija treba da rade bez mogućnosti reizbora tokom perioda od šest godina, i dvoje (2) sudija treba da rade bez mogućnosti reizbora tokom perioda od devet godina. Posle toga, svaki sudija koji je naimenovan u Ustavni sud treba da se naimenuje bez mogućnosti reizbora na rok od devet godina. Sudije čiji mandat ističe na kraju prvog perioda od tri ili šest godina biraju se žrebom od strane predsednika Kosova odmah posle njihovog naimenovanja.

Što se tiče četiri (4) od šest (6) sudijskih pozicija, za odluku da se neko lice predloži za sudiju Ustavnog suda potrebna je dvotrećinska većina glasova u Skupštini: što se tiče druge dve pozicije, potrebna je saglasnost većine poslanika Skupštine, uključujući saglasnost većine poslanika Skupštine koji zauzimaju rezervisana ili zagarantovana mesta za predstavnike zajednica koje nisu u većini na Kosovu.

Troje međunarodnih sudija postavlja predsednik Evropskog suda za ljudska prava, uz konsultacije sa Međunarodnim civilnim predstavnikom.
Deset ili više poslanika Skupštine, između ostalih stvari, treba da imaju pravo da ospore ustavnost pred Ustavnim sudom svakog zakona ili odluke koje je usvojila Skupština, kako zbog materijalne tako i zbog proceduralne povrede prava.
Opštine mogu da ospore ustavnost zakona ili akata vlade pred Ustavnim sudom koje povređuju njihove odgovornosti ili umanjuju njihove prihode.
Što se tiče pravosudnog sistema na Kosovu, ustav treba, između ostalih stvari, da obezbedi da:

Sudije i tužioce treba da postavlja i razrešuje predsednik Kosova samo na predlog Kosovskog pravosudnog veća (KPV). Sva upražnjena mesta za mesta sudija i tužilaca moraju javno da se oglašavaju i da budu otvorena za sve kvalifikovane kandidate, koji će se birati na predlog KPV na bazi zasluga u skladu sa važećim zakonom i odredbama člana 6.6 ovog aneksa.

Kosovsko pravosudno veće treba da ima punu nezavisnost pri obavljanju svojih funkcija u cilju osiguranja integrisanog, nezavisnog, profesionalnog i nepristrasnog pravosudnog sistema, radi osiguranja pristupa pravosuđu svim licima na Kosovu i garantovanja da Kosovski pravosudni sistem bude sveuključiv i da potpuno odražava multietnički karakter Kosova. Ovo ne treba da ide na štetu ustanovljenja, u nekoj kasnijoj fazi, posebnog entiteta odgovornog za stvari u vezi naimenovanja, disciplinskih mera i razrešenja tužilaca, koji, ako bude ustanovljen, treba da uživa istu nezavisnost u vršenju svojih funkcija.
U pogledu upošljavanja, izbora, naimenovanja, unapređenja i premeštaja sudija i tužilaca, relevantni organi Kosova treba da osiguraju da službe pravosuđa i tužilaštva odražavaju multietnički karakter Kosova i potrebu za pravičnom zastupljenošću svih zajednica na Kosovu, uz dužno poštovanje međunarodno priznatih principa jednakosti polova, kako su izraženi u instrumentima ljudskih prava koji su pomenuti u članu 2 ovog aneksa.

Sadašnja ovlašćenja i uloga ombudsmana treba i dalje da postoje.

Član 7

Centralna izborna komisija

Komisija treba da ima devet (9) članova, uključujući predsednika Centralne izborne komisije koga naimenuje predsednik Kosova između članova Vrhovnog suda i okružnih sudova.
Šest (6) člana naimenuju šest najvećih parlamentarnih grupa koje su zastupljene u Skupštini, koji nisu imali prava da učestvuju u raspodeli rezervisanih mesta. Ukoliko je manji broj grupa zastupljen u Skupštini, najveća grupa ili grupe mogu da naimenuju dodatne član(ove). Jednog (1) člana naimenuju poslanici Skupštine koji zauzimaju rezervisana ili zagarantovana mesta za zajednicu kosovskih Srba, a jednog (1) člana poslanici Skupštine koji zauzimaju rezervisana ili zagarantovana mesta za druge zajednice koje nisu u većini na Kosovu.

Član 8

Decentralizacija/Lokalna samouprava

Što se tiče lokalne samouprave na Kosovu, ustav treba, između ostalih stvari, da obezbedi da:
Kosovo treba da se sastoji od opština koje treba da uživaju visok stepen lokalne samouprave i koje podstiču i obezbeđuju aktivno učešće svih građana u demokratskom životu.
Kompetencije i granice opština odrediće se po zakonu.
Opštine imaju pravo na lokalne izvore prihoda i da dobijaju odgovarajuća finansijska sredstva od centralnih vlasti.
Opštine imaju pravo na međuopštinsku i prekograničnu saradnju u oblastima njihove i šire nadležnosti.

Član 9

Ekonomske odredbe

Što se tiče ekonomskog/finansijskog sektora Kosova, ustav treba, između ostalih stvari, da obezbede da:
Kosovo treba da koristi jednu valutu kao pravno sredstvo.
Kosovo treba da ima nezavisnu službu centralne banke.
Kosovo treba da obrazuje nezavisna tržišna regulatorna tela.

Član 10

Ustavni amandmani

Što se tiče amandmana na ustav, ustav treba, između ostalih stvari, da obezbedi da:
Za svaki amandman na ustav potrebno je odobrenje dvotrećinske većine poslanika Skupštine, uključujući tu dve trećine poslanika Skupštine koji zauzimaju rezervisana ili zagarantovana mesta za predstavnike zajednica koje nisu u većini na Kosovu.
Nikakav amandman na ustav ne sme da umanji bilo koja prava i slobode koja su pomenuta u članu 2 ovog aneksa.

Član 11

Prelazne odredbe

Ustav treba takođe da obezbedi da svi organi vlasti na Kosovu sprovedu u delo odluke i akta međunarodne vlasti koja ima mandat da vrši nadzor implementacije ovog rešenja i da poštuju sve obaveze Kosova po ovom rešenju.


AHTISARIJEV PLAN

 


     


FastCounter by LinkExchange