GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e

Petak, 24. 6. 2005.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Kompanija "Bra}a Kari}" izgubila prvi spor pred Trgovinskim sudom

Bogoqub otvara kasu

PTT uplatio Kari}ima avans od 1,8 miliona dinara za 500 kvadrata poslovnog prostora 1994, a zgrada jo{ nije ni zapo~eta

BEOGRAD - Kompanija "Bra}a Kari}" mora}e Javnom preduze}u PTT Srbija da vrati 1,8 miliona dinara sa kamatama od 1994. godine, {to je, prema ra~unici Glasa, oko ~etiri miliona evra. Kari}i su jo{ 1994. godine od PTT-a uzeli 1.8 miliona dinara {to je bilo ravno 1.8 miliona maraka, a za uzvrat je trebalo da izgrade 500 kvadratnih metara poslovnog prostora u Prizrenskoj ulici 3 za potrebe PTT Srbija.

Trgovinski sud u Beogradu je u martu ove godine doneo odluku da se ugovor raskida, a da se kompanija "Bra}a Kari}" obavezuje da vrati 1,8 miliona dinara sa kamatom po Zakonu o visini stope zatezne kamate i to na iznos od milion dinara po~ev od 10. novembra 1994. i 800.000 dinara od 21. juna 1995. godine, jer je PTT novac uplatio u dve tran{e. Pored toga, BK }e morati da plati PTT-u i 92.000 dinara na ime parni~nih tro{kova.

Ugovor izme|u ove dve firme zakqu~ili su 8. novembra pro{le godine generalni direktori Ivan Kari} i Milorad Jak{i}, a rok za zavr{etak radova bio je 31. juli ove godine. ^lanom 3 ugovorena je akontaciona cena poslovnog prostora od 4.500 dinara po kvadratnom metru, {to za predvi|enu kvadraturu iznosi 2.250.000 novih dinara ili maraka jer je kurs dinara i marke bio jedan prema jedan. Tek posle dve godine od ugovorenog roka za zavr{etak objekta, odnosno 19. maja 1997 godine BK obave{tava PTT da izgradwa kasni zbog obustavqawa "gra|evinske inspekcije" i predla`e PTT-u da izabere drugu lokaciju ili da vrati novac. Nakon toga PTT se dva puta obra}ao BK, a zadwi put 26. septembra 2001. godine, tra`e}i obave{tewe u kojoj je fazi postupak oko izdavawa gra|evinske dozvole za Prizrensku 3. Kona~no, rukovodstvo PTT je podnelo tu`bu 2. novembra 2004. godine, po{to je Komisija Sindikata PTT za ispitivawe zloupotreba otkrila ovaj ugovor.

Punomo}nik BK kompanije je, izme|u ostalog, prigovarao da je predmet zastareo, jer se radi o prometu roba i usluga izme|u parni~nih stranaka, odnosno da potra`ivawa nastala iz istog prometa zastarevaju za tri godine. Na ovakvu presudu BK je ulo`ila `albu Vi{em trgovinskom sudu u Beogradu. U woj se ne pomiwe zastarelost ali se ka`e da PTT novac nije uplatio na vreme, odnosno do 15. novembra 1994. godine, {to je doprinelo raskidu ugovora. Me|utim, iako smo jo{ pre pet dana tra`ili razgovor o tome sa zastupnikom BK komapnije Verom ^abarkapom i uredno ostavili sve podatke, do zakqu~ewa ovog broja nismo dobili nikakav odgovor.

Ina~e, prema ra~unici Glasa, uzimaju}i u obzir stopu prinosa od osam odsto na godi{wem nivou i da se od 2001. godine pre{lo sa marke na evro, Bogoqub Kari}, vlasnik firme koja je izgubila u sporu, trebalo bi PTT da plati oko 4,19 miliona evra.

M. L.


vesti po rubrikama

^ekonomija

Naftna industrija Srbije daje u zakup 17 benzinskih pumpi
Panajotis Vlasijadis, direktor "Alfa grupe"
"MK komerc" hoće da zakupi "Karađorđevo"
Direktor RTB-Bor demantovao Dinkića
Bogoqub otvara kasu
Na tuđem placu
 


     


FastCounter by LinkExchange