GLAS JAVNOSTI - Logo  Prvi broj izašao 15. jula 1874. u Kragujevcu
 Beograd Godina II Obnovljeno izdanje
 Četvrtak 10. Jun 1999.
Izdaje NIP „GLAS“ a.d.
„GLAS JAVNOSTI“ d.d.
Vlajkovićeva br. 8,
Beograd, Jugoslavija
GLAVNE VESTI

Glavne vesti Ostale vesti Feljton Arhiva Pretplata Istorijat Redakcija Kontakt Navigation Bar
SINA
Glas nedelje
Srpsko nasledje

Integralni tekst Vojno-tehničkog sporazuma o Kosovu

VAŠINGTON - Agencija Rojters prenela je kompletan tekst sporazuma o povlačenju jugoslovenskih snaga bezbednosti sa Kosova i ulasku međunarodnih, nazvanih Kfor.

Sporazum su u sredu uveče potpisali vojni predstavnici vlasti u Beogradu i predstavnici NATO. Sledi prevod teksta dokumenta.

Član I

Opšte obaveze

1. Strane Sporazuma potvrđuju dokument, koji je predsednik Ahtisari predstavio predsedniku Miloševiću i koji su 3. juna odobrili srpski parlament i savezna vlada (SRJ), uključujući razmeštaj međunarodnog civilnog i vojnog prisustva na Kosovo pod nadzorom UN. Strane dalje primećuju da je Savet bezbednosti UN spreman da usvoji rezoluciju, koja je predstavljena, o tom prisustvu.

2. Državne vlasti SRJ i Republike Srbije shvataju i slažu se da će međunarodne snage za bezbednost (Kfor) biti razmeštene posle usvajanja rezolucije Saveta bezbednosti UN, pomenutoj u paragrafu 1, i da će na Kosovu da operišu bez ometanja i sa ovlašćenjem da preduzmu sve nužne aktivnosti za ostvarivanje i održavanje bezbednog okruženja za sve građane Kosova i da svoju misiju obavljaju na druge načine. Dalje prihvataju da ispune sve obaveze iz Sporazuma i da olakšaju razmeštanje i operacije tih snaga.

3. U Sporazumu, sledeći izrazi značiće ono što opisuju ispod:

a."Strane" su potpisnici Sporazuma.

b. "Vlasti" su odgovarajući odgovorni pojedinci, institucije ili organizacije Strana.

c. "Snage SRJ" označava sve ljudstvo i organizacije SRJ i Republike Srbije koje mogu vojno da deluju. To uključuje redovne armijske i mornaričke snage, naoružane grupe građana, udružene paravojne grupe, vazduhoplovne snage, teritorijalnu odbranu, pograničnu policiju, obaveštajne službe, jedinice policije - lokalne, specijalne, protiv demonstracija i antiterorističke - i bilo koju grupu ili pojedince koje kao takve navede komandant "Kfora".

d. Zona vazdušne bezbednosti (ZVB) definisana je kao zona od 25 kilometara od pokrajinske granice Kosova prema unutrašnjosti SRJ. Ona se odnosi na vazdušni prostor iznad te zone od 25 kilometara.

e. Zona kopnene bezbednosti (ZKB) definisana je kao zona od pet kilometara od pokrajinske granice Kosova prema unutrašnjosti SRJ.
Ona se odnosi na teren unutar te zone od pet kilometara.

f. Dan stupanja na snagu definisan je kao dan potpisivanja Sporazuma.

(Skraćenica "Kfor" u tekstu se navodi u zagradi, iza "međunarodne snage za bezbednost. U prevodu samo skraćenica)

4. Ciljevi tih obaveza navedeni su ispod:

a. Da se obezbedi trajan prekid neprijateljstava, bilo kakve snage SRJ, bez prethodnog izričitog odobrenja komandanta Kfora neće ni pod kojim okolnostima ući, ponovo ući niti ostati na teritoriji Kosova, ZVB i ZKB, opisanih u paragrafu 3 Člana I. Lokalnoj policiji biće dozvoljeno da ostane u ZKB.

Paragraf iznad ne prejudicira dogovoreni povratak osoblja SRJ i Srbije koje će biti predmet naknadnog odvojenog sporazuma iz paragrafa 6 dokumenta pomenutog u paragrafu 1 ovog Člana.

b. Da se obezbede podrška i ovlašćenje Kforu, a posebno da se Kfor ovlasti da preduzme neophodne aktivnosti, uključujući primenu nužne sile, da obezbedi ispunjavanje obaveza iz Sporazuma i zaštitu Kfora i da doprinese bezbednosti okruženja međunarodnom civilnom prisustvu za primenu i drugim organizacijama, institucijama i nevladinim organizacijama (detalji u Aneksu B).

Član II

Prekid neprijateljstava

1. Odmah po danu stupanja na snagu, snage SRJ uzdržaće se od svih nerpijateljskih i akata provokacije svih vrsta protiv bilo kojeg lica na Kosovu i narediće oružanim snagama da prekinu sve takve aktivnosti. Neće podsticati na, organizovati ili podržavati neprijateljske ili akte provokacije.

2. Postepeno povlačenje snaga SRJ (kopno): SRJ prihvata postepeno povlačenje svih snaga SRJ sa Kosova na lokacije u Srbiji izvan Kosova. Snage SRJ će da obeleže i raščiste minska polja, zamke i prepreke. Kako se budu povlačile, snage SRJ raščistiće sve linije komunikacija uklanjanjem mina, eksplozivnih zamki i postavljenih sredstava za uništavanje. Obeležiće sve granice svih minskih polja. Ulazak i razmeštaj Kfora na Kosovo biće sinhronizovan. Postepeno povlačenje snaga SRJ biće prema redosledu navedenom ispod:

a. Do Dana stupanja na snagu (DSS) + jedan dan, snage SRJ locirane u Zoni 3 napustiće, dogovorenim putevima, tu zonu da demonstriraju ispunjavanje obaveza (mapa u Aneksu A Sporazuma). Kada bude verifikovano da snage SRJ ispunjavaju obaveze iz ovog odeljka i iz paragrafa 1 ovog Člana, NATO će da suspenduje vazdušne napade. Suspenzija biće nastavljena pod uslovom potpunog ispunjavanja obaveza iz Sporazuma i pod uslovom da Savet bezbednosti UN usvoji rezoluciju o razmeštaju Kfora dovoljno brzo da praznina može da bude izbegnuta.

b. Do DSS + šest dana, sve snage SRJ na Kosovu napustiće Zonu 1. Utvrđivanje timova za vezu sa komandantom Kfora u Prištini.

c. Do DSS + devet dana, sve snage SRJ na Kosovu napustiće Zonu 2.

d. Do DSS + 11 dana, sve snage SRJ na Kosovu napustiće Zonu 3.

e. Do DSS + 11 dana, sve snage SRJ na Kosovu kompletiraće povlačenje sa Kosova na lokacije van Kosova i ne u pet kilometara ZKB. Na kraju perioda (DSS + 11 dana) visoki komandanti snaga SRJ pismeno će da potvrde da su snage SRJ kompletirale postepeno povlačenje. Komandant Kfora može na konkretan zahtev da odobri izuzeće iz postepenog povlačenja. Kampanja bombardovanja biće ukinuta (do tada suspendovana - prim. Beta) po kompletiranom povlačenju snaga SRJ prema Članu II. Kfor zadržava ovlašćenje da, ako bude neophodno, silom obezbedi ispunjenje obaveza iz Sporazuma.

f. Vlasti SRJ i Srbije potpuno će da sarađuju sa Kforom u verifikaciji povlačenja snaga sa Kosova i iza ZVB i ZKB.

g. Oružane snage u povlačenju prema Aneksu A, odnosno u dogovorenim oblastima ili na dogovorenim putevima, neće biti meta vazdušnih napada.

h. Do dolaska civilne misije UN, Kfor će da obezbedi adekvatnu kontrolu nad granicama SRJ na Kosovu prema Albaniji i Makedoniji.

3. Postepeno povlačenje vazduhoplovnih i protivavionskih snaga SRJ (RV i PVO)

a. Do DSS + jedan dan, nijedna letelica SRJ, sa fiksiranim krilima ili rotorom, neće leteti nad Kosovom ili ZVB bez odobrenja komandanta Kfora. Svi sistemi PVO, radari, raketni sistemi zemlja-vazduh i letelice uzdržavaće se od radarskog praćenja i svakog osvetljavanja letelica Kfora nad Kosovom ili nad ZVB.

b. Do DSS + tri dana, sve letelice, radari, raketni sistemi zemlja-vazduh (uključujući ljudstvom prenosive) i protivavionska artiljerija povući će se na druge lokacije u Srbiji izvan 25 kilometara ZVB.

c. Komandant Kfora kontrolisaće i koordinisaće upotrebu vazdušnog prostora nad Kosovom i ZVB od DSS. Kršenje bilo koje od gornjih odredbi, uključujući pravila i procedure komandanta Kfora u upravi nad vazdušnim prostorom iznad Kosova, kao i neovlašćene letove ili aktiviranje integrisane PVO SRJ unutar ZVB, biće meta vojne akcije Kfora, uključujući upotrebu nužne sile. Komandant Kfora može da prenese kontrolu normalnih civilnih vazduhoplovnih aktivnosti odgovarajućim institucijama SRJ, da izbegne konflikte sa vazduhoplovnim saobraćajem Kfora i obezbedi siguran sistem vazdušnog saobraćaja bez zastoja. Zamišljeno je da kontrola nad civilnim vazduhoplovnim saobraćajem bude vraćena civilnim vlastima čim to bude izvodljivo.

Član III

Primedbe

1. Ovaj Sporazum i pisana naređenja koja zahtevaju ispunjavanje obaveza biće prosleđeni svim snagama SRJ.

2. Do DSS + dva dana vlasti SRJ i Srbije obezbediće sledeće konkretne podatke o statusu svih snaga SRJ:

a. Detaljne podatke, položaje i opise svih mina, neeksplodiranih projektila, eksplozivnih naprava, sredstava za uništavanje, prepreka, zamki... fizičkih i vojnih pretnji bezbednom kretanju svog osoblja na Kosovu koje su postavile snage SRJ.

b. Svaku dalju informaciju vojnog i aspekta bezbednosti o snagama SRJ na teritoriji Kosova ili ZVB i ZKB koju zatraži komandant Kfora.

Član IV

Formiranje Zajedničke komisije za primenu (JIC)

JIC će biti formirana sa razmeštanjem Kfora na Kosovu prema direktivama komandanta Kfora.

Član V

Ovlašćenje konačnog tumačenja

Ovlašćenje konačnog tumačenja ovog Sporazuma i aspekata bezbednosti mirovnog sporazuma imaće komandant Kfora. Njegove odluke obavezujuće su svim Stranama i licima.

Član VI

Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum stupa na snagu potpsivanjem.

ANEKSI:

A. Postepeno povlačenje snaga SRJ sa Kosova B. Operacije Kfora

Aneks B

Operacije Kfora

1. U skladu sa opštim obavezama iz Vojno-tehničkog sporazuma, vlasti SRJ i Republike Srbije shvataju i prihvataju razmeštaj i operacije bez ometanja Kfora na Kosovu, sa ovlašćenjem da preduzmu sve neophodne aktivnosti da ustanove i održe okruženje bezbedno za sve građane Kosova.

2. Komandant Kfora imaće ovlašćenje, bez ometanja ili odobravanja, da učini sve što oceni nužnim i ispravnim, uključujući upotrebu vojne sile, da zaštiti Kfor, međunarodno civilno prisustvo i da primeni sve obaveze iz Vojno-tehničkog sporazuma i Mirovnog sporazuma što ga podržava.

3. Ni Kfor, niti bilo ko iz osoblja Kfora, neće biti odgovoran za štetu nanetu javnoj ili privatnoj svojini nanetih tokom izvršavanja obaveza povezanih sa primenom ovog Sporazuma. Strane će čim bude moguće dogovoriti Sporazum o statusu snaga (SOFA).

4. Kfor će imati pravo da:

a. Da prati i obezbeđuje ispunjavanje obaveza iz ovog Sporazuma i da trenutno reaguje i obnovi ispunjavanje, upotrebom vojne sile ako bude neophodno. To uključuje nužne akcije za:

(1) Sprovođenje povlačenja snaga SRJ.

(2) Obezbeđivanje ispunjavanja obaveza po povratku odobranog osoblja SRJ na Kosovo.

(3) Pružanje pomoći drugim međunarodnim entitetima umešanim u primenu ili sa ovlašćenjem Saveta bezbednosti UN.

b. Da utvrdi vezu sa lokalnim vlastima na Kosovu i civilnim i vojnim vlastima SRJ i Srbije.

c. Da posmatraju, prate i proveravaju bilo koje i sve instalacije i aktivnosti na Kosovu za koje komandatnt Kfora veruje da poseduju vojne ili policijske sposobnosti ili da mogu biti povezane sa vojnim ili policijskim sposobnostima ili da su na druge načine bitne ispunjavanju obaveza iz ovog Sporazuma.

5. Ne opirući se nijednoj odredbi ovog Sporazuma, Strane shvataju i prihvataju da komandant Kfora ima pravo i da je ovlašćen da naredi uklanjanje, povlačenje ili premeštanje konkretnih snaga i oružja i da naredi prekid bilo kojih aktivnosti kad god proceni da su one potencijalna pretnja Kforu, njegovoj misiji ili drugoj Strani. Snage koje se ne povinuju naređenju da se premeste, povuku ili da prekinu preteće ili potencijalno preteće aktivnosti biće meta vojne akcije Kfora, uključujući primenu sile ako to bude neophodno, da se obezbedi ispunjenje obaveza.
Pretraživanje GLASA JAVNOSTI!

powered by FreeFind


[ Glavne vesti | Ostale vesti | Feljton | Arhiva | Istorijat | Redakcija | Pretplata | Kontakt ]
http://www.glas-javnosti.co.yu
webmaster@glas-javnosti.co.yu

   

Copyright © 1998 NIP „GLAS“
All Rights Reserved.


FastCounter by LinkExchange