GLAS JAVNOSTI - Logo  Prvi broj izašao 15. jula 1874. u Kragujevcu
 Beograd Godina II Obnovljeno izdanje
 Ponedeljak 15. februar 1999.
 Broj 247
Izdaje NIP „GLAS“ a.d.
„GLAS JAVNOSTI“ d.d.
Vlajkovićeva br. 8, Beograd, Jugoslavija
OSTALE VESTI

Glavne vesti Ostale vesti Feljton Arhiva Pretplata Istorijat Redakcija Kontakt Navigation Bar
GranicarNova verzija aneksa Sporazuma o Kosovu i Metohiji

Samo 1506 graničara i 75 policajaca

BEOGRAD - Agencija Beta objavila je anekse Sporazuma za Kosovo i Metohiju, čije najzanimljivije delove prenosimo, uz napomenu da ovo nije konačna verzija i da je podložna promenama.

 

KVM komanduje policijom
Šef KVM može odrediti oblasti ili mesta iz kojih se MUP mora najpre u potpunosti povući i u kojima će se najpre obaviti transfer nadležnosti na lokalnu policiju tokom ovog prelaznog perioda. Tokom perioda postupnog povlačenja, MUP će na Kosovu delovati pod nadzorom i direktivama šefa KVM. Šef KVM biće ovlašćen da naredi pojedinim pripadnicima ili jedinicama MUP-a da napuste Kosovo, da preduzmu neku akciju ili da se uzdrže od neke akcije, u skladu sa onim što on smatra neophodnim za sprovođenje ovog sporazuma

Policija i snage bezbednosti. Opštinske policijske jedinice, organizovane i stacionirane na nivou opština ili okruga, imaće primarnu odgovornost za sprovođenje zakona na Kosovu. Ukupan broj pripadnika opštinske policije na Kosovu neće biti veći od 2700. Opštinska policija ustanovljena ovim sporazumom imaće isključivo pravo i nadležnost da sprovodi zakon i biće jedina takva snaga na Kosovu. Republika Srbija će smesta svesti broj pripadnika svojih snaga bezbednosti na Kosovu na 2500 i neće ni pod kakvim okolnostima povećati taj broj, izuzimajući pripadnike granične policije čiji je broj regulisan ovim aneksom. Sve antiterorističke snage, specijalne snage, specijalna policija, oklopna vozila biće smesta povučeni sa Kosova. Preostale snage MUP-a obavljaće samo uobičajene policijske dužnosti pod nadzorom šefa KVM, i povlačiće se postupno prema rasporedu koji će utvrditi šef KVM. Pošto se pripadnici opštinske policije budu obučili, odgovornost za sprovođenje zakona će se postepeno prenositi sa MUP-a na lokalnu policiju. Snage MUP-a će se povući ne kasnije od 12 meseci od stupanja ovog sporazuma na snagu, sa izuzetkom granične policije.

„OVK" na udaru
U roku od tri meseca od dana zaključenja ovog sporazuma, sve postojeće paravojne i neregularne formacije biće raspuštene u skladu sa rasporedom i pravilima koje donese šef KVM. KVM će nadgledati rasformiranje paravojnih i neregularnih trupa koje će KVM predati sve oružje kalibra većeg od 7.62 mm. KVM će organizovati uništavanje tog oružja. Organizovanje novih paravojnih i neregularnih trupa neće biti dozvoljeno sve dok je ovaj sporazum na snazi.

 

 

Granica. Vlada SRJ čuvaće zvanične granične prelaze na međunarodnim granicama. Republička granična policija će zadržati kontrolu nad međunarodnim graničnim prelazima na Kosovu i sprovodiće zakone SRJ koji regulišu ulazak i izlazak iz zemlje. Ukupan broj pripadnika granične policije biće ograničen na 75 ljudi.

U okviru broja pripadnika granične policije naći će se i novi članovi koji će odražavati etničku strukturu stanovništva Kosova.

Vojska Jugoslavije. Garnizoni VJ biće ograničeni na broj koji je postojao pre februara 1998. godine, i to na graničarske bataljone u Đakovici, Prizrenu i Uroševcu i na objekte koji se nalaze u pograničnoj, pet kilometara širokoj zoni prema Albaniji i BJRM. Ni u jednom trenutku na teritoriji Kosova broj pripadnika VJ neće preći broj od 1506 ljudi. VJ će smesta povući sa Kosova sve snage i opremu koje su iznad ovog nivoa.

Jedinicama VJ biće dozvoljeno patroliranje na Kosovu jedino u okviru pet kilometara široke pogranične zone od međunarodne granice. VJ može se kretati teritorijom Kosova ka svojim objektima i garnizonima jedino pravcima koji su unapred dogovoreni između VJ i komandanata opštinskih policija. Snage VJ koje se kreću Kosovom ili su raspoređene na Kosovu moći će da dejstvuju jedino odgovarajući na direktnu pretnju životu i imovini njenih pripadnika, u skladu sa pravilima dejstvovanja dogovorenim sa šefom KVM.


Pretraživanje GLASA JAVNOSTI!

powered by FreeFind


[ Glavne vesti | Ostale vesti | Feljton | Arhiva | Istorijat | Redakcija | Pretplata | Kontakt ]
www.glas-javnosti.co.yu
webmaster@glas-javnosti.co.yu

Copyright © 1998 NIP „GLAS“
All Rights Reserved.