GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e
Sreda, 2. 11. 2005.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Feljton Glasa javnosti o najvećim aferama u Srbiji

 

Prerada mazuta u struju samo dorada

M. ĐURICA (predsednik Nadzornog odbora NIS): Mazut je sada oslobođen poreza tako da je bio interesantan u onom periodu kada se moralo platiti 20 odsto poreza na promet. Znači, nije imao akcize, nego je imao samo porez na promet. Kasnije je oslobođen upravo zbog toga da bi toplane mogle da ga koriste i da bi se grejanje učinilo jevtinijim

Izvodi iz stenografskih beležaka sa 4. sednice Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u trgovini električnom energijom i finansijsko-bankarskim poslovima povezanim sa tom trgovinom, održane 11. marta 2004. godine.

- MILKO ŠTIMAC (član Anketnog odbora u ime G17 plus): Plasirane cene su svakako fob-luka.
MILISAV ĐURICA (predsednik nadzornog odbora NIS-a): Ovo je bilo eksvija Novi Sad. A ja sam malopre spomenuo na početku formulaciju uvozno-izvozni posao, zapravo izvozno-uvozni posao bez prelaska carinske linije. Znači, to je za mene simulovani posao, znači da se roba nije uopšte kretala, odnosno, uvek je isto tekla iz onog produktovoda do Termoelektrane-toplane Novi Sad od rafinerije, znači nije se ona nigde kretala, a papiri su samo hodali i time je u stvari jedini gubitnik država, zato što nije ostvarila porez.

- M. ŠTIMAC: Dakle, vi kao revizor hoćete da nam sugerišete, odnosno eksplicitno tvrdite da je smisao čitavog ovog posla bio izbegavanje poreza?
M. ĐURICA: Ne izbegavanje poreza, nego smanjivanje cene za porez.

- M. ŠTIMAC: Ja pretpostavljam da će gospodin Đelić biti srećan da čuje ovako.
M. ĐURICA: Nije to jedini posao koji se tako radi, upravo zbog toga da bi se dobile te devize koje su bile potrebne, tako da ima više tih poslova.

- DEJAN RAJČIĆ (član Anketnog odbora u ime SPO-NS): Malopre ste rekli da je država oštećena za svojih 20 odsto. Verujte da me to mnogo boli, mnogo pogađa, bez obzira da li je to javno preduzeće NIS ili bilo koje drugo, s obzirom na to da sam ja kao privatnik 13 godina uredno morao da plaćam porez i, naravno, to mi je bila građanska dužnost. Rekli ste da je cena skraćena za 20 odsto. U odnosu na koju cenu?
M. ĐURICA: U odnosu na domaću cenu koja postoji u cenovniku. Znači, mi smo nju kod razmatranja umanjili za porez da bi bila uporediva. Zbog toga kod nas ima 156 dolara. Ima još nešto što moram da kažem. Ne bi bio problem da je to isporučeno EPS-u, međutim, onda bi bio problem sa naplatom. Recimo, 67 miliona je početkom 2001. godine dugovao EPS da bi do kraja 2001. godine izašao na 200 miliona. To je nivo dugovanja i 2002. godine od 221 milion, a 2003. je završio sa 345 miliona dugovanja NIS-u. To je veliki problem koji NIS ima.

- D. RAJČIĆ: Za to vreme je EPS uredno plaćao EFT-u?
M. ĐURICA: To ne znam, ali pretpostavljam, pošto se radi o poslovima koji su iz domena spoljne trgovine. Morali bi da plaćaju, inače već čine prekršaj. Znači, sve ono što nije plaćeno u roku od 60 dana po uvozua, mora da se prijavi kao kreditni posao i već ulazi u jednu drugu zonu. To je problem koji se nama javlja. Mogu vam reći podatak za 2003. godinu da smo 16 milijardi dinara po ovom osnovu morali da otpišemo celokupnoj privredi Srbije. Zbog toga smo najveći pojedinačni dobročinitelji srpske privrede. Međutim, sve to zahteva s druge strane da se moraju nabaviti određena sredstva, bilo da će se uzeti komercijalno, bilo da će se putem nekih ovakvih aranžmana obezbediti, da bi mogao dalje da se vrti taj točak i da redovno radimo.

- SLOBODAN MIHAJLOVIĆ (član Anketnog odbora u ime DS-a): Hoćete li nam objasniti ono malopre, da je država zakinuta za svoj deo. Kakve su razlike u finansijskim obavezama prema državi ako se uslužna prerada mazuta tretira kao oplemenjivanje ili kao klasičan uvozno-izvozni posao?
M. ĐURICA: Kada se radi o uvozu sirove nafte radi prodaje, znači prerade i prodaje, onda se plaćaju normalno i akciza i porez na promet.

- S. MIHAJLOVIĆ: Ovde konkretno mislim o mazutu.
M. ĐURICA: Mazut je sada oslobođen poreza tako da je bio interesantan u onom periodu kada se moralo platiti 20 odsto poreza na promet. Znači, nije imao akcize, nego je imao samo porez na promet. Kasnije je oslobođen upravo zbog toga da bi se grejanje učinilo jevtinijim.

- S. MIHAJLOVIĆ: Vi ste, verovatno, svedok svih zahteva da se taj posao uslužne prerade mazuta jednostavno deklariše kao oplemenjivanje, ono što je išlo od Republičkog ministarstva finansija i ekonomije prema Saveznom ministarstvu, NIS-a, čak i EPS-a i na kraju koje je rezultiralo odlukom saveznog ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom da se taj posao može proglasiti poslom oplemenjivanja po članu 46 Zakona.
M. ĐURICA: Nisam bih baš mogao u potpunosti odgovoriti, ali u suštini se svodi na to ako govorite o uvoznom - izvoznom poslu, bez prelaska carinske linije, onda nije u pitanju oplemenjivanje nego baš klasičan izvoz pa uvoz (prodaja mazuta NIS-a firmama EFT i Interfejs, prim. ur) da bi se izvršila prerada, a dalje je verovatno rađen po sistemu lon posla (ugovor sa EPS-om o prerada mazuta u TE-TO Novi Sad, prim. ur).

- S. MIHAJLOVIĆ: Da li bi firma "Interfejs" platila 104 dolara da nije bilo oplemenjivanja? Mislim na transportne troškove, jer to ide u jednom pravcu. Rekli ste i sami da je išlo iz NIS-a u toplanu. Znači, ostao je u zemlji.
M. ĐURICA: Da, ostalo je u zemlji.

- S. MIHAJLOVIĆ: Zato vas pitam kakva je finansijska razlika za državu? Malopre je kolega Štimac pročitao odluku koju je potpisao gospodin Labus, gde se taj posao proglašava poslom oplemenjavanja.
- M. ŠTIMAC: Ne taj posao. Odluka je opšte prirode. Ne taj konkretan posao.
M. ĐURICA: Ovaj konkretan posao nema karakter oplemenjivanja, znači nema karakter.

- S. MIHAJLOVIĆ: Potpuno jasno, međutim, ovde ima nekoliko dopisa, odnosno odgovara istog ministarstva, negativnih, odjednom na kraju je pozitivno.
M. ĐURICA: Mi smo u ispitivanju svega toga išli soluciju da mi taj mazut spalimo, da ga pretvorimo u struju i prodamo. Onda bi gubitak bio još veći sa koeficijentom od 3,55 između kilograma i kilovata. Šta bi se desilo onda? Da smo za 104 dolara, odnosno za 122 dolara prodali EPS-u morali bismo od toga da platimo državi porez. Znači, faktički bi korist bila samo 101 dolar. Mi bismo za 101 dolar prodali ono što smo prodali za 122. I to smo razmatrali. Znači, nije ovaj zaključak donesen. Vidite i vremenski period koji je proticao.

- S. MIHAJLOVIĆ: Ovde se baš radi o mazutu i imam ispred sebe dokument od 3. avgusta 2001. godine, potpisala je pomoćnik saveznog ministra LJiljana Antonović, gde piše Republičkom ministarstvu finansija i ekonomije, gde piše NIS-u, gde piše EPS-u. "S tim u vezi obaveštavamo vas da je odredbom člana 2 Uredbe o izvozu i uvozu robe utvrđeno da se preradom robe smatraju sve radnje u procesu proizvodnje kojima se menjaju osnovna svojstva privremeno uvezene robe koja je predmet prerade, a doradom robe se smatraju radnje kojima se uvezena roba oplemenjuje, ili joj se dodaje druga roba, ako tom procesu privremeno uvezena roba ne menja osnovna svojstva.

Imajući u vidu da je mazut energent, mišljenja smo da se korišćenje mazuta u proizvodnji električne energije ne može smatrati poslom oplemenjivanja (dorade, prerade, obrade) u smislu 46 člana Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju i navedene uredbe... " I još set takvih dopisa prema rekao sam kome. Na kraju ima ovo što je gospodin Štimac pročitao, gde se Savezno ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom obraća Saveznoj upravi carina dopisom gde kaže - obraćaju se preduzeća za odobrenje poslovnog oplemenjivanja, dorade, prerade energenata u električnu energiju.

S tim u vezi obaveštavam vas da preduzeća mogu u skladu sa članom 46 Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju... i uredom o privremenom izvozu i uvozu da vrše privremeni uvoz energenata radi njihovog oplemenjivanja, dorade, prerade u električnu energiju. Da li ste sada shvatili šta sam vas pitao?
M. ĐURICA: Tamo je u pitanju, koliko sam shvatio, odgovor upućen EPS-u.

- S. MIHAJLOVIĆ: Upućen je Republičkom ministarstvu finansija, NIS-u, EPS-u i na kraju imamo kada se Savezno ministarstvo obraća Saveznoj upravi carina.
M. ĐURICA: Zbog čega će NIS i EPS da sada izvoze mazut. Znači, isključivo je to bilo zamišljeno da se zaobiđe odredba po kojoj se mora plaćati porez na mazut. Ako tu ne stoji neko drugi koji je koristio sa tim pravom, govorim o konkretnom odgovoru koji vi kažete da je upućen, moralo bi da bude upućeno onome ko se obratio sa zahtevom. Sumnjam da se nisu obratili sa zahtevom da izvoze mazut, pa da ga posle uvozi EPS, jer bi time bila očita jedina namera da se zaobiđe odredba iz Zakona o porezu na promet po kome se mora platiti 20 odsto. Ne vidim drugo...

Sutra: Dve koncepcije poslovanja Upravnog odbora NIS-a Ministarstva energetike


vesti po rubrikama

^feljton

Prerada mazuta u struju samo dorada
 


     


FastCounter by LinkExchange