GLAS JAVNOSTI - Logo  Prvi broj izašao 15. jula 1874. u Kragujevcu
 Beograd Godina II Obnovljeno izdanje
 
Izdaje NIP „GLAS“ a.d.
„GLAS JAVNOSTI“ d.d.
Vlajkovićeva br. 8,
Beograd, Jugoslavija
GLAVNE VESTI

Glavne vesti Ostale vesti Feljton Arhiva Pretplata Istorijat Redakcija Kontakt Navigation Bar
SINA
Glas nedelje
Srpsko nasledje
Sledi nezvanični prevod nacrta rezolucije Savet bezbednosti:

A. Osvrće se na rezolucije 1160 (1998) od 31. marta 1998, 1199 (1998) od 23. septembra 1998, 1203 (1998) od oktobra 1998 i 1239 (1999) od 14. maja 1999,

B. Žali zbog toga što zahtevi iz ovih rezolucija nisu u potpunosti ispunjeni,

C. Odlučan je da se reši ozbiljna humanitarna situacija na Kosovu, i da se obezbedi bezbedan i slobodan povratak svih izbeglih i raseljenih lica njihovim kućama,

D. Osuđuje sve činove nasilja protiv stanovnika Kosovo, kao i terorističke napade bilo koje strane,

E. Osvrće se na izjavu generalnog sekretara UN od 9. aprila 1999, u kojoj se izražava zabrinutost zbog humanitarne tragedije na Kosovu,

F. Potvrđuje pravo svih izbeglica i raseljenih lica da se bezbedno vrate kućama,

G. Potvrđuje nadležnost i mandat međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji,

H. Pozdravlja opšte principe političkog rešenja kosovske krize usvojene 6. maja 1999. (S/1999/516, Aneks 1 ove rezolucije) i takođe pozdravlja prihvatanje od strane SR Jugoslavije principa postavljenih u tačkama 1 do 9 u dokumentu predstavljenom u Beogradu 2. Juna (S/1999/649, Aneks 2 ove rezolucije) i prihvatanje SR Jugoslavije ovog dokumenta,

I. Potvrđuje da će sve zemlje članice poštovati suverenitet i teritorijalni integritet Savezne Republike Jugoslavije i ostalih zemalja u regionu, kao što je navedeno u završnom dokumentu iz Helsinkija i dokumentu S/1999/649, Aneks 2,

J. Potvrđuje poziv iz prethodnih rezolucija za sveobuhvatnom autonomijom i samoupravom za Kosovo,

K. Konstatuje da situacija u regionu i dalje predstavlja pretnju međunarodnom miru i bezbednosti,

L. Odlučan je da osigura bezbednost i sigurnost međunarodnog osoblja i sprovođenje zadataka koji proističu iz ove rezolucije, kao i akcije u ovom smeru koje potpadaju pod Poglavlje 7 Povelje UN,

1. Odlučan je da će političko rešenje za kosovsku krizu biti bazirano na opštim principima Aneksa 1, i kako je dalje obrzloženo u principima i drugim elementima Aneksa 2;

2. Pozdravlja prihvatanje principa od strane Savezne Republike Jugoslavije, kao i drugih elemenata iz Paragrafa 1, i zahteva punu saradnju Savezne Republike Jugoslavije u njihovoj brzoj primeni;

3. Posebno zahteva od Savezne Republike Jugoslavije da odmah prekine sa nasiljem i represijom na Kosovu, i počne/završi povlačenje u fazama vojske, policije i paravojnih formacija sa Kosova, u kratkom vremenskom roku koje se može potvrditi, a sa čime će biti sinhronizovano raspoređivanje međunarodnih bezbednosnih snaga na Kosovu;

4. Potvrđuje da će, posle povlačenja, dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog vojnog i policijskog osoblja biti dozvoljeno da se vrati na Kosovo, radi obavljanja dužnosti u skladu sa Aneksom 2;

5. Odlučuje o raspoređivanju na Kosovu, pod okriljem UN, civilnog i bezbednosnog prisustva, sa potrebnom opremom i osobljem, i pozdravlja saglasnost SRJ sa ovakvim prisustvom;

6. Traži od generalnog sekretara da, u dogovoru sa Savetom bezbednosti, postavi Specijalnog izaslanika koji će kontrolisati primenu dogovora o civilnom prisustvu, i dalje traži od generalnog sekretara da specijalnom izaslaniku da instrukcije za blisku saradnju sa međunarodnim bezbednosnim prisustvom, da bi se obezbedilo da oba prisustva rade u pravcu istog cilja i međusobno se podržavaju;

7. Ovlašćuje zemlje članice i relevantne međunarodne organizacije da formiraju međunarodno bezbednosno prisustvo koje će biti raspoređene na Kosovu, kao što je predviđeno tačkom 4 Aneksa 2, sa svim sredstvima neophodnim za sprovođenje zadataka u skladu sa paragrafom 9, navedenim dole;

8. Potvrđuje potrebu za ranim razvojem efikasnim međunarodnim civilnim i vojnim prisustvom na Kosovu, i zahteva da strane pruže punu saradnju u njihovom raspoređivanju;

9. Odlučuje da će odgovornosti međunarodnog bezbednosnog prisustva koje će biti raspoređeno i koje će delovati na Kosovu obuhvatati:

     a) sprečavanje obnavljanja neprijateljstava, održavanje i, gde je potrebno, nametanje prekida vatre, obezbeđivanje povlačenja i sprečavanja povratka na Kosovo saveznih i republičkih vojnih, policijskih i paravojnih snaga, izuzev na način koji je predviđen u tački 6 Aneksa 2;

     b) demilitarizaciju Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) i drugih grupa kosovskih Albanaca, kao što je predviđeno u dole navedenom paragrafu 15;

     c) uspostavljanje bezbednog okruženja u kojem izbeglice i raseljena lica mogu bezbedno da se vrate kućama, međunarodne civilne strukture mogu da rade, u kojem može da se uspostavi prelazna administracija i u kojem može da se isporuči humanitarna pomoć;

     d) osiguravanje javne bezbednosti i reda dok međunarodno civilno prisustvo ne bude moglo da preuzme odgovornost za ovaj zadatak;

     e) nadgledanje uklanjanja mina dok međunarodno civilno prisustvo ne bude moglo da preuzme odgovornost za ovaj zadatak;

     f) podržavanje kada je potrebno i blisku koordinaciju sa radom međunarodnog civilnog prisustva;

     g) odgovornosti za nadgledanje granice, gde je potrebno;

     h) obezbeđivanje zaštite i slobode kretanja sebi samima, međunarodnom civilnom prisustvu i drugim međunarodnim organizacijama;

10. Ovlašćuje generalnog sekretara da, u saradnji sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama, formira međunarodno civilno prisustvo na Kosovu, da bi se obezbedila prelazna administracija za Kosovo, pod kojom stanovnici Kosova mogu da uživaju značajnu autonomiju u okviru Savezne Republike Jugoslavije; ova prelazna administracija će upravljati u prelaznom periodu, a u isto vreme započeti i nadgledati razvoj privremenih demokratskih organa samouprave kako bi se obezbedili uslovi za miran i normalan život svih stanovnika Kosova;

11. Odlučuje da će glavne odgovornosti civilnog prisustva obuhvavati:

     a) promovisanje uspostavljanja, posle konačnog dogovora, značajne autonomije i samouprave za Kosovo, uz puno poštovanje Aneksa 2 i dogovora iz Rambujea;

     b) izvršavanje osnovnih civilnih administrativnih funkcija gde i koliko god je potrebno;

     c) organizovanje i nadgledanje razvoja privremenih institucija demokratske i autonomne samouprave, posle političkog dogovora, uključujući održavanje izbora;

      d) kada ove institucije budu ustanovljene, prenošenje svojih administrativnih dužnosti, a u isto vreme nadgledanje i podržavanje konsolidacije kosovskih privremenih lokalnih institucija, kao i druge aktivnosti usmerene ka razvoju mira;

     e) pomaganje političkog procesa koji će odrediti budući status Kosova, uzimajući u obzir dogovor iz Rambujea;

     f) u konačnoj fazi, nadgledanje prenošenja vlasti sa kosovskih privremenih institucija na institucije formirane političkim dogovorom;

     g) podržavanje obnove najvažnije infrastrukture i ostale privredne obnove;

     h) saradnju i koordinaciju sa međunarodnim humanitarnim organizacijama, podržavanje pružanju humanitarne pomoći;

     i) održavanje javnog reda i mira, uključujući formiranje lokalnih policijskih snaga, kroz raspoređivanje međunarodnog policijskog osoblja koje će služiti na Kosovu;

     j) zaštitu i unapređivanje ljudskih prava;

     k) obezbeđivanje sigurnog i nesmetanog povratka svih izbeglica i raseljenih lica u njihove domove na Kosovu;

12. Podvlači potrebu za koordiniranim humanitarnim operacijama, kao i za tim da Savezna Republika Jugoslavija dozvoli nesmetan pristup na Kosovo humanitarnim organizacijama i sarađuje sa ovim organizacijama, kako bi se obezbedila brza i efikasna isporuka humanitarne pomoći;

13. Ohrabruje sve države članice i međunarodne organizacije da doprinesu privrednoj i društvenoj rekonstrukciji, kao i bezbednom povratku izbeglica i raseljenih lica, i u ovom kontekstu podvlači potrebu za sazivanjem međunarodne donatorske konferencije, posebno za svrhe iz paragrafa 11 (g), navedenog gore, što je ranije moguće;

14. Zahteva punu saradnju svih strana, uključujući međunarodno bezbednosno prisustvo, sa Međunarodnim sudom za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije;

15. Zahteva da OVK i druge naoružane grupe kosovskih Albanaca odmah obustave ofanzivne akcije i povinuju se zahtevima za demilitarizacijom, kako ih izloži komandant međunarodnog bezbednosnog prisustva, u dogovoru sa specijalnim izaslanicima generalnog sekretara;

16. Odlučuje da se zabrane iz paragrafa 8 Rezolucije 1160 (1998) ne odnose na naoružanje i materijal koji upotrebljavaju pripadnici međunarodnog civilnog i bezbednosnog prisustva;

17. Pozdravlja zajednički rad Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija na razvoju sveobuhvatnog pristupa ekonomskom razvoju i stabilizaciji regiona pogođenog kosovskom krizom, uključujući primenu Pakta o stabilnosti u jugoistočnoj Evropi, uz široko međunarodno učešće u daljem razvoju demokratije, ekonomskog prosperiteta, stabilnosti i regionalne saradnje;

18. Zahteva da sve države regiona u potpunosti sarađuju u primeni svih aspekata ove rezolucije;

19. Odlučuje da se civilno i bezbednosno prisustvo formira na početni period od 12 meseci, a koji će se produžavati osim ako Savet bezbednosti ne odluči drugačije;

20. Zahteva od generalnog sekretara da Savetu u redovnim intervalima podnosi izveštaje o primeni ove rezolucije, uključujući izveštaje civilnog i bezbednosnog prisustva, a prvi u roku od 30 dana od donošenja ove rezolucije;

21. Redovno će pratiti razvoj situacije.

ANEKS 1

Petersberški principi, 6. maj 1999.

1. Ministri inostranih poslova zemalja G8 usvojili su sledeće opšte principe političkog rešenja kosovske krize;

- Hitan prekid nasilja i represije na Kosovu koji se mogu potvrditi;

- Povlačenje vojnih, policijskih i paravojnih snaga sa Kosova;

- Raspoređivanje efikasnih međunarodnih civilnih i bezbednosnih struktura na Kosovu, pod okriljem Ujedinjenih nacija, koje će biti u stanju da garantuju postizanje zajedničkih ciljeva;

- Uspostavljanje prelazne uprave za Kosovo o kojoj će odlučiti Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, a koja će obezbediti uslove za miran i normalan život svih stanovnika Kosova;

- Bezbedan i slobodan povratak svih izbeglica i raseljenih lica, i nesmetan pristup Kosovu humanitarnim organizacijama;

- Politički proces usmeren ka formiranju prelaznog okvirnog političkog dogovora za sveobuhvatnu samoupravu na Kosovu uz puno poštovanje sporazuma iz Rambujea i principa suverenosti i teritorijalnog integriteta Savezne Republike Jugoslavije i drugih zemalja regiona, kao i demilitarizacija OVK;

- Sveobuhvatni pristup ekonomskom razvoju i stabilizaciji kriznog regiona.

ANEKS 2

Potrebno je postići dogovor o sledećim principima, radi rešavanja kosovske krize:

1. Hitan prestanak nasilja i represije na Kosovu koji se može potvrditi.

2. Povlačenje svih vojnih, policijskih i paravojnih snaga sa Kosovo u kratkom vremenskom roku koje se može potvrditi.

3. Raspoređivanje na Kosovu efikasnog civilnog i bezbednosnog prisustva, pod okriljem Ujedinjenih nacija, koje će, ako se tako odluči, delovati prema odlukama donetim u skladu sa tačkom 7 Povelje, a koje će biti sposobne da obezbede postizanje zajedničkih ciljeva.

4. Međunarodno bezbednosno prisustvo, sa značajnim učešćem NATO, mora biti raspoređeno pod jedinstvenom komandom i kontrolom, i sa dozvolom da uspostavi bezbednu sredinu za sve ljude na Kosovu, kao i da obezbedi bezbedan povratak izbeglica i raseljenih lica njihovim kućama.

5. Organizovanje prelazne administracije za Kosovo kao deo međunarodnog civilnog prisustva, pod kojom će ljudi na Kosovu moći da uživaju značajnu autonomiju u okviru SRJ, kako bude odlučeno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prelazna administracija treba da bude odgovorna za upravljanje u prelaznom periodu, a u isto vreme da započne i nadgleda razvoj privremenih demokratskih institucija samoupave, radi obezbeđivanja uslova za miran i normalan život svih stanovnika Kosova.

6. Posle povlačenja, dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog osoblja će biti dozvoljen povratak na Kosovo radi obavljanja sledećih dužnosti:

- Odrzavanje veze sa međunarodnim civilnim i bezbednosnim prisustvom

- Obeležavanje/čišćenje minskih polja

- Prisustvo na svetim srpskim mestima

- Prisustvo na glavnim graničnim prelazima

7. Bezbedan i slobodan povratak svih izbeglica i raseljenih lica, pod okriljem Visokog komesarijata UN za izbeglica (UNHCR), i nesmetan pristup humanitarnim organizacijama na Kosovo.

8. Politički proces u pravcu uspostavljanja privremenog okvirnog političkog sporazuma o značajnoj samoupravi za Kosovo, uz puno poštovanje sporazuma iz Rambujea i principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta Savezne Republike Jugoslavije i drugih zemalja regiona, kao i demilitarizacija OVK. Pregovori o rešenju između strana ne smeju da prouzrokuju zastoj, niti da prekinu razvoj demokratskih organa samouprave.

9. Sveobuhvatni pristup ekonomskom razvoju i stabilizaciji kriznog regiona. Ovo uključuje primenu Pakta o stabilnosti u jugoistočnoj Evropi, sa širokim međunarodnim učešćem radi daljeg promovisanja demokratije, ekonomskog prosperiteta, stabilnosti i saradnje u regionu.

10. Suspenzija vojnih aktivnosti podrazumeva prihvatanje gore navedenih principa, pored drugih, prethodno definisanih elemenata, opisanih u fusnoti. (1) Vojno-tehnički sporazum će tada biti brzo zaključen, a koji će, pored ostalog, odrediti dodatne modalitete, uključujući ulogu i funkciju jugoslovenskog/srpskog osoblja na Kosovu:

POVLAČENJE

- Procedura za povlačenje, uključujući detaljni raspored po fazama i definisanje tampon-zone u Srbiji iza koje snage treba da se povuku.

OSOBLJE KOJE SE VRAĆA

- Oprema koja je sa osobljem koje se vraća

- Uslovi njihove funkcionalne odgovornosti

- Raspored za njihov povratak

- Precizno utvrđivanje oblasti u kojima će delovati

- Pravila koja će definisati njihov odnos sa međunarodnim bezbednosnim i civilnim prisustvom

(1) Drugi neophodni elementi:

- Brz i precizan raspored povlačenja što znzači, na primer, 7 dana za završetak povlačenja; povlačenje oruđa za protivvazdušnu odbranu izvan zone zajedničke bezbednosti od 25 kilometara u roku od 48 sati.

- Povratak osoblja koje će obavljati četiri gore navedene funkcije će biti pod kontrolom međunarodnog bezbednosnog prisustva, i biće ograničen na mali, dogovoreni broj (stotine, ne hiljade).

- Suspenzija vojnih aktivnosti počeće posle početka povlačenja koje se može potvrditi.

- Rasprava i postizanje vojno-tehničkog sporazuma ne sme produžiti prethodno određeni rok za okončanje povlačenja.


Pretraživanje GLASA JAVNOSTI!

powered by FreeFind


[ Glavne vesti | Ostale vesti | Feljton | Arhiva | Istorijat | Redakcija | Pretplata | Kontakt ]
http://www.glas-javnosti.co.yu
webmaster@glas-javnosti.co.yu

   

Copyright © 1998 NIP „GLAS“
All Rights Reserved.


FastCounter by LinkExchange